Våpendirektivet: utfyllende bestemmelser om elektronisk utveksling av opplysninger om overføringer av våpen

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/686 av 16. januar 2019 om fastsettelse av detaljerte ordninger i henhold til rådsdirektiv 91/477/EØF for systematisk elektronisk utveksling av opplysninger om overføring av skytevåpen innen Unionen

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/686 of 16 January 2019 laying down the detailed arrangements under Council Directive 91/477/EEC for the systematic exchange, by electronic means, of information relating to the transfer of firearms within the Union

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 3.5.2019

Avtalegrunnlag:
Schengen-avtalen

Behandlende organ

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Kapitel 3 i direktiv 91/477/EØF fastsætter formaliteterne for overførsel af våben fra én medlemsstat til en anden og pålægger medlemsstaterne at udveksle relevante oplysninger vedrørende sådanne overførsler.

(2) Stk. 5 i artikel13 i direktiv 91/477/EØF pålægger Kommissionen at sørge for et system til systematisk udveksling af de oplysninger, der er omhandlet i nævnte artikel. P.t. udveksler medlemsstaternes kompetente myndigheder disse oplysninger pr. e-mail eller fax.

(3) Informationssystemet for det indre marked ("IMI"), der blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1024/20127, kan blive et effektivt værktøj til at gennemføre de bestemmelser om administrativt samarbejde, der er fastsat i artikel 13 i direktiv 91/477/EØF, navnlig bestemmelserne om overførsel af våben fra én medlemsstat til en anden. Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) [..../..]* er derfor blevet vedtaget, for at bestemmelserne vedrørende overførsel af skydevåben fra én medlemsstat til en anden gøres til genstand for et pilotprojekt i henhold til artikel 4 i forordning (EU) nr.1024/2012. IMI bør derfor udpeges som det system, der skal anvendes af medlemsstaternes kompetente myndigheder til at udveksle oplysninger vedrørende overførsel af skydevåben, og der bør fastsættes nærmere bestemmelser for en sådan informationsudveksling.

(4) I henhold til artikel13, stk.3, i direktiv 91/477/EØF, kan medlemsstaterne have mere end én national myndighed med ansvar for at fremsende og modtage de oplysninger, der er omfattet af denne forordning. For at muliggøre en effektiv og ressourcebesparende informationsudveksling mellem medlemsstaterne bør medlemsstater, der har mere end én sådan national myndighed, forpligtes til at udpege én af sine nationale myndigheder som en central myndighed, der skal fungere som kontaktpunkt for modtagelse og videreformidling af de oplysninger, der udveksles via IMI i henhold til denne forordning. Den pågældende medlemsstat kan også bemyndige denne centrale myndighed til at videregive oplysninger fra de nationale myndigheder til en anden medlemsstat via IMI.

(5) I henhold til artikel11 i direktiv 91/477/EØF kræver overførsel af skydevåben fra én medlemsstat til en anden, at der gives tilladelse fra den medlemsstat, hvor skydevåbnet befinder sig ("afsendermedlemsstaten"). Hver medlemsstat skal desuden forsyne de øvrige medlemsstater med en fortegnelse over de skydevåben, som uden denne medlemsstats forudgående samtykke kan overføres til dens område. Dette betyder, at afsendermedlemsstaten skal kontrollere, at der er indhentet forudgående samtykke til at overføre skydevåben, der ikke er opført på bestemmelsesmedlemsstatens fortegnelse, inden afsendermedlemsstaten tillader overførsel af skydevåben til bestemmelsesmedlemsstaten. I øjeblikket fremsender sælgeren imidlertid først dokumentation for forudgående samtykke til afsendermedlemsstaten på det tidspunkt, hvor sælgeren anmoder om overførselstilladelse eller —i tilfælde, der falder ind under artikel11, stk.3, i direktiv 91/477/EØF —når forhandleren fremsender oplysninger om overførslen til afsendermedlemsstaten. For at sikre, at der ikke udstedes overførselstilladelser på grundlag af svigagtig dokumentation, bør den medlemsstat, til hvis område et skydevåben skal overføres ("bestemmelsesmedlemsstaten"), være forpligtet til at videregive oplysninger om forudgående samtykke til afsendermedlemsstaten via IMI senest syv kalenderdage efter at have givet sit forudgående samtykke. For at sikre øget sporbarhed og sikkerhed ved overførsel af skydevåben inden for Unionen bør der desuden uploades en kopi af dokumentationen for forudgående samtykke til IMI samtidig med, at oplysningerne fremsendes via IMI.

(6) De specifikke oplysninger, som medlemsstaterne bør pålægges at videregive individuelt via IMI, foruden at uploade en kopi af den relevante dokumentation, bør begrænses til de oplysninger, der er nødvendige for, at de relevante nationale myndigheder nemt kan identificere en given overførsel og tilgå oplysninger herom, heriblandt navnlig oplysninger til identificering af sælger og køber eller ejer (uanset om vedkommende er en forhandler eller en anden person).

(7) Af hensyn til gennemsigtigheden og sikkerheden skal hver medlemsstat desuden uploade en fortegnelse til IMI over de skydevåben, som uden denne medlemsstats forudgående samtykke kan overføres til dens område. Såfremt ingen skydevåben kan opføres på en medlemsstats fortegnelse, med andre ord hvis der for overførsel af samtlige skydevåben kræves forudgående samtykke, vil medlemsstaten kunne anføre dette i det relevante register i IMI.

(8) Foranstaltningerne i denne forordning har været drøftet med en ekspertgruppe om informationsudveksling bestående af eksperter fra medlemsstaterne —

*Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) .../.. af ... om et pilotprojekt til gennemførelse af visse bestemmelser om administrativt samarbejde i Rådets direktiv 91/477/EØF ved hjælp af informationssystemet for det indre marked

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.01.2019
Anvendelsesdato i EU
03.09.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet