Våpendirektivet (kodifisering)

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om kontroll av erverv og besittelse av våpen (kodifisering)

Proposal for Directive of the European Parliament and of the Council on control of the acquisition and possession of weapons (codification)

Siste nytt

Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 19.2.2020

Avtalegrunnlag:
Schengen-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforslaget, dansk utgave)

Formålet med dette forslag er at foretage en kodifikation af Rådets direktiv 91/477/EØF af 18. juni 1991 om erhvervelse og besiddelse af våben 3 . Det nye direktiv træder i stedet for de forskellige retsakter, som er indarbejdet i det 4 ; forslaget ændrer ikke indholdet af de retsakter, der kodificeres, men er blot en sammenskrivning af dem, og der foretages kun de formelle ændringer, der er nødvendige af hensyn til selve kodifikationen.

Forslaget til kodifikation er udarbejdet på grundlag af en foreløbig konsolidering på 24 officielle sprog af direktiv 91/477/EØF og retsakterne om ændring heraf, som er foretaget af Kontoret for Den Europæiske Unions Publikationer ved hjælp af et edb‑system. Hvor artiklerne har fået nye numre, vises sammenhængen mellem de gamle og de nye numre i en tabel i bilag IV til dette direktiv.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
19.02.2020
Rettsakten erstatter

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet