Vanndirektivet: endringsbestemmelser om overvåkingsmetoder for overflatevann

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2014/101/EU av 30. oktober 2014 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/60/EF om fastsettelse av rammer for fellesskapets vannpolitikk

Commission Directive 2014/101/EU of 30 October 2014 amending Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council establishing a framework for Community action in the field of water policy

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 20.03.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 08.04.2015)

Sammendrag av innhold
Formålet med endringsdirektivet er å inkludere henvisning til nye internasjonale standarder for overvåking etter vanndirektivet (2000/60/EF), slik at kvalitet og sammenlignbarhet av data sikres. Vanndirektivet er innlemmet i EØS-avtalen gjennom EØS-komitebeslutning nr. 125/2007 av 28. september 2007. Direktivet er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 15. desember 2006 nr. 1446 om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften).

Nærmere om innholdet i endringsdirektivet

Siden vanndirektivet ble vedtatt i 2000, har den europeiske standardiseringsorganisasjonen (CEN) og den internasjonale standardiseringsorganisasjonen (ISO) offentliggjort en rekke nye internasjonale standarder for biologisk prøvetaking av fytoplankton, makrofytter, bunnvegetasjon, bentiske invertebrater, fisk og hydromorfologiske karakteristika. Endringsdirektivet henviser til disse standardene.

Som følge av utvikling av nye standarder, og revisjon av eksisterende standarder, vil noen av CEN-standardene ikke lenger offentliggjøres. Disse standardene vil derfor utgå som følge av endringsdirektivet. Dette gjelder EN ISO 8689-1:1999 og EN ISO 8689-2:1999 9, som er nevnt i vanndirektivet vedlegg V punkt 1.3.6.

Merknader
Nye standarder fra ISO/CEN blir tatt i bruk etter hvert som de offentliggjøres av de internasjonale standardiseringsorganisasjoner. Ved utlysninger av nye overvåkingsoppdrag vil det kreves av oppdragstakerne at de nye standardene blir benyttet.

Rettslige konsekvenser
Direktivet medfører ikke behov for endringer i norsk regelverk, da vannforskriften vedlegg V punkt 1.3.6 kun viser til standarder som til enhver tid gjelder.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten innebærer ingen vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er behandlet ved skriftlig prosedyre i spesialutvalget for miljø, der Olje- og energidepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Samferdselsdepartementet, Landsbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet er representert.

Vurdering
Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
24.04.2014
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
30.10.2014
Gjennomføringsfrist i EU
20.05.2016
Anvendelsesdato i EU
20.05.2016
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.01.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
20.03.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
21.03.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
20.05.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014L0101
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro