Utstyr for screening av personer på flyplasser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 104/2013 av 4. februar 2013 som endrer forordning (EU) nr. 185/2010 når det gjelder sikkerhetskontroll av passasjerer og andre enn passasjerer med utstyr til påvisning av sprengstoffer (ETD) i kombinasjon med håndholdt metalldetektor (HHMD)

Commission Implementing Regulation (EU) No 104/2013 of 4 February 2013 amending Regulation (EU) No 185/2010 as regards the screening of passengers and persons other than passengers by Explosive Trace Detection (ETD) equipment in combination with Hand Held Metal Detection (HHMD) equipment

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 07.03.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.03.2014)

Sammendrag av innhold
Gjeldende forordning (EU) nr. 185/2010 og beslutning C(2010) 774, fastsetter at passasjerer som skal passere fra landside til sikkerhetsbegrenset område av en lufthavn, skal sikkerhetskontrolleres ved bruk av metalldetektorportal og i noen tilfeller ved bruk av håndsøk. Videre er det fastsatt at håndholdt metalldetektor (HHMD) bare kan benyttes som et supplement ved sikkerhetskontroll av passasjerer og personer som ikke er passasjerer (ansatte/crew), og at denne metoden ikke kan erstatte et håndsøk. Det er i dag ikke anledning til å benytte utstyr til påvisning av sprengstoffer (ETD) ved sikkerhetskontroll av passasjerer, men dette kan på visse vilkår benyttes som supplerende kontrollmetode overfor ansatte.

Imidlertid har erfaring vist at håndsøk ikke er den best egnede metoden for sikkerhetskontroll av visse områder på en person, særlig de områdene som ikke er lett tilgjengelig, som for eksempel visse typer hodeplagg (religiøse/kulturelle), gips eller proteser. Bruk av HHMD og ETD i kombinasjon har gjennom tester vist seg å være en effektiv kontrollmetode i slike tilfeller. I tillegg kan denne metodikken bidra til at sikkerhetskontrollen oppleves mer smidig for den som skal sikkerhetskontrolleres, og mindre påtrengende, enn sikkerhetskontroll ved bruk av håndsøk.

Forordning (EU) nr. 185/2010 og beslutning C(2010) 774 er på denne bakgrunn endret ved hhv. forordning (EU) nr. 104/2013 og beslutning C(2013) 511. Formålet med endringene er å forbedre sikkerhetskontrollen av passasjerer og ansatte som skal passere fra landside til sikkerhetsbegrenset del av en lufthavn.

Forordningen åpner bare for å benytte kombinasjonsmetoden på passasjerer og ansatte i tilfeller hvor håndsøk ikke anses tilstrekkelig og/eller ikke er ønskelig. Dette kan for eksempel være ved sikkerhetskontroll av visse hodeplagg, gips eller proteser. De nærmere detaljer i regelverket er gitt i vedlegget til beslutningen, som ikke er offentlig, og det gjøres derfor ikke rede for detaljene i dette. Vedlegget vil bli gjort tilgjengelig for de aktørene som har et berettiget behov for det.

Merknader
Det er ikke obligatorisk for lufthavnoperatørene å benytte denne sikkerhetskontrollmetoden. Dersom de ønsker å ta den i bruk vil det påløpe kostnader i den grad de må kjøpe nytt utstyr. I tillegg må sikkerhetskontrollørene ha opplæring i den nye metodikken. De administrative og økonomiske kostnadene anses ikke for å være store. For de reisende anses dette ikke å medføre en merbelastning.

Dersom forordningen og beslutningen inntas i EØS-avtalen, vil regelverket bli gjennomført i norsk rett ved endring av forskrift 1. mars 2011 nr. 214 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv.

Sakkyndige instansers merknader
Regelverket ble sendt på nasjonal høring 5. mars 2013 med høringsfrist 22. april 2013. Det kom ikke inn noen kommentarer til dette regelverket fra noen av høringsinstansene.

Vurdering
Forordning (EU) nr. 104/2013 og beslutning C(2013) 511 ble implementert i norsk rett 3. mars 2014 med hjemmel i luftfartsloven og forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten.

Status
Endringsforordningen ble vedtatt i EU 4. februar 2013 og publisert i Official Journal (OJ) 5. februar 2013. I kraftredelse i EU er 20 dager etter publisering i OJ. Endringsbeslutningen trer i kraft så snart EU-medlemslandene har mottatt underretning om denne. For Norge som EØS-medlem må forordningen og beslutningen inntas i EØS-avtalen før den kan gjøres gjeldende som norsk rett.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
04.02.2013
Anvendelsesdato i EU
25.02.2013
Rettsakten erstatter

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 70, 2.11.2017, p. 375-376
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
13.09.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
08.11.2013
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.11.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.11.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
03.03.2014
Anvendes fra i Norge
03.03.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0104
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro