Utslippstak for visse forurensende stoffer fra mellomstore forbrenningsanlegg: gjennomføringsbebstemmelser om rapportering

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1713 av 9. oktober 2019 om fastsettelse av format for opplysninger som medlemsstatene skal gjøre tilgjengelige i forbindelse med rapportering om gjennomføringen av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/2193

Commission Implementing Decision (EU) 2019/1713 of 9 October 2019 establishing the format of information to be made available by the Member States for the purposes of reporting on the implementation of Directive 2015/2193/EU of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 19.11.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.11.2019)

Sammendrag av innhold
I henhold til artilkkel 11(2) i direktiv 2015/2193/EU skal medlemslandene innen 1. januar 2021 rapportere et estimat for samlede årlige utslipp av karbonmonoksid (CO) fra mellomstore forbrenningsanlegg. Kommisjonen har utarbeidet et spørreskjema som skal benyttes til rapporteringen.

Rapporteringen skal gjelde året 2019. Formatet angir at det skal rapporteres om CO-konsentrasjon (estimert gjennomsnitt, mg/Nm3), utslipp av CO (tonn/år), brenselforbruk og estimert totalkapasitet. Rapporteringen skal bygge på informasjon om kategorier av anlegg inndelt etter type forbrenningsanlegg, nye og eksisterende anlegg, størrelse og type brensel. Frist for rapporteringen er 1. januar 2021.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Beslutningen har ingen rettslige konsevenser. Det er ikke behov for forskriftsendring.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Beslutningen vurderes å ha små økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er behandlet i SU Miljø ved skriftlig prosedyre (7.11 med svarfrist 14.11.19).

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt 9. oktober 2019.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.06.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
09.10.2019
Anvendelsesdato i EU
31.10.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet