Utslippsgrenser for og typegodkjenning av motorer til mobile ikke-veigående maskiner: retting av estisk språkversjon

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/236 av 20. desember 2017 om retting av den estiske språkversjonen av delegert forordning (EU) 2017/654 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628 med hensyn til tekniske og generelle krav knyttet til utslippsgrenser for og typegodkjenning av forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner

Commission Delegated Regulation (EU) 2018/236 of 20 December 2017 correcting the Estonian language version of Delegated Regulation (EU) 2017/654 supplementing Regulation (EU) 2016/1628 of the European Parliament and of the Council with regard to technical and general requirements relating to emission limits and type-approval for internal combustion engines for non-road mobile machinery

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 26.10.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

[Red. anm.: EØS-komitebeslutningen av 26.10.2018 trer først i kraft etter at basisrettsakten, forordning (EU) 2016/1628, også er innlemmet i EØS-avtalen]

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.10.2018)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordningen inneholder bestemmelser om språklige endringer i den estiske versjonen av kommisjonsforordning (EU) 2017/654

Merknader
Forordningen er gitt med hjemmel i Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628 artikkel 24 (11), 25 (4) (a), (b) og (c), 26 (6), 34 (9), 42 (4), 43 (5) og 48.

Rettslige konsekvenser
Forordningen gjelder utelukkende den estiske versjonen av kommisjonsforordning (EU) 2017/654, og vil av den grunn ikke ha betydning for norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen vil ikke få administrative eller økonomiske konsekvenser for Norge eller aktører i Norge

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen har ikke vært på høring, da dette anses åpenbart unødvendig, jf. utredningsinstruksen pkt. 3-3.

Vurdering
Forordningen anses relevant og akseptabel.

Det anses ikke nødvendig å gjøre endringer i norsk lov eller forskrift.

Status
EU-kommisjonen vedtok 20. desember 2017 forordning (EU) 2018/236 om rettinger i den estiske versjonen av delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/654. Forordningen ble publisert i Official Journal of the European Union 22. februar 2018 og kom etter dette til anvendelse i EU fra 14. mars 2018, jf. artikkel 2.

Forordningen faller inn under EFTAs hurtigprosedyre.

Forordningen er ikke vedtatt av EØS-komiteen på nåværende tidspunkt.

Arbeidstilsynet anser ikke forordningen som kontroversiell.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
20.12.2017
Anvendelsesdato i EU
14.03.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 8, 31.1.2019, p. 31-33
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.09.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
26.10.2018
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge og Island (av forordning (EU) 2016/1628) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.08.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.08.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0236
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro