Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner: forlengelse av delegert myndighet

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2022/992 av 8. juni 2022 om endring av forordning (EU) 2016/1628 med hensyn til forlengelse av Kommisjonens myndighet til å vedta delegerte rettsakter

Regulation (EU) 2022/992 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2022 amending Regulation (EU) 2016/1628 as regards the extension of the empowerment of the Commission to adopt delegated acts

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 14.12.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.12.2022)

Sammendrag av innhold
Europaparlamentets- og rådets forordning (EU) 2016/1628 fastsetter bestemmelser knyttet til utslippsgrenser for forurensende gasser og partikler, samt typegodkjenning for forbrenningsmotorer for ikke-veigående mobile maskiner. Forordningens artikkel 55 nr. 2 gis Kommisjonen fullmakt til å fastsette visse tekniske spesifikasjoner i delegerte rettsakter. Fullmakten ble gitt Kommisjonen for en begrenset periode på fem år, og perioden utløp 6. oktober 2021. 

Det har vist seg å være et behov for å ajourføre noen av de delegerte rettsaktene av hensynet til den tekniske utviklingen. Det er også behov for å innføre andre endringer i samsvar med Kommisjonens fullmakt, herunder i forhold til en delegert rettsakt for overvåkning etter at forbrenningsmotorer, som er montert i mobile ikke-veigående maskiner, er tatt i bruk. Likeledes bør det også være mulig å vedta nye delegerte rettsakter i samsvar med foreliggende fullmakt. På den bakgrunn bør Kommisjonens fullmakt til å vedta delegerte rettsakter forlenges, samt bør gis mulighet for ytterligere forlengelser. Basert på dette foreslås forordning (EU) 2016/1628 endret. 

Kommisjonen er gitt myndighet til å vedta delegerte rettsakter på vilkår fastsatt i forordningens artikkel 1, og adgangen begrenses til fastsettelse av delegert rettakter i henhold til artikkel 19 (2), arikkel 24 (11), artikkel 25 (4), artikkel 26 (6), artikkel 34 (9), artikkel 42 (4), og artikkel 48. Delegerte rettsakter begrenses til en periode på 10 år, og vil kunne gjelde fra og med 6. oktober 2016. Innen 6. januar 2026 skal Kommisjonen utarbeide en rapport med hensyn til den delegerte myndigheten. I tillegg skal en tilsvarende rapport utarbeides senest ni måneder før utløpet av hver femårsperiode. Delegeringen av myndighet skal stilltiende forlenges for perioder av samme varighet, med mindre Europaparlamentet eller Rådet motsetter seg en slik forlengelse senest tre måneder før utløpet av hver periode.

Den får virkning i EU tyve dager etter offentliggjøringen av beslutningen i Den europeiske unions tidende, jf. endringsforordningens artikkel 2.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen må implementeres i norsk rett gjennom EØS-avtalen.

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628 er gjennomført i norsk rett i forskrift 20. mai 2009 nr. 544 om maskiner. Forordning (EU) 2022/992 endrer forordning (EU) 2016/1628 og bør dermed inntas med endring i EØS-henvisningsrekken. Forordning (EU) 2016/1628 er inntatt i EØS-avtalen vedlegg II, kapittel XXIV nr. 1i. I tillegg vil det måtte gjøres endringer i kapittel XII - miljøkrav til forbrenningsmotorer ved at endringsforordningen inkluderes der forordning (EU) 2016/1628 inntas. 

Utfyllende rettsakter som er fastsatt i medhold av forordning (EU) 2016/1628 gjelder som forskrift fra den dag de er inntatt i EØS-avtalen, med de tilpasninger som følger av EØS-avtalen vedlegg II, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig, jf. maskinforskriftens vedlegg XII nr. 1 siste avsnitt. Utfyllende rettsakter til forordning (EU) nr. 2016/1628 – herunder den her omtalte forordningen – skal gjelde som forskrift fra den dag de blir inntatt i EØS-avtalen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Får rettsakten økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige?  

Det vil være begrensede administrative eller økonomiske konsekvenser for det offentlige, som følge av det delegerte kommisjonsvedtaket. Men gjennomføringen av stadig flere kommisjonsvedtak, herunder fremtidige delegerte rettsakter knyttet til tekniske spesifikasjon, vil ha økonomiske og administrative konsekvenser i form av behov for økte administrative ressurser grunnet nye forpliktelser forbundet med tilsyn og økt informasjonsbehov om regelverket.  

 Får rettsakten økonomiske konsekvenser i Norge for private?  

Rettsakten gir kun Kommisjonen en adgang til fremtidige delegerte rettsakter for tekniske spesifikasjoner, og medfører ikke direkte økonmsike konsekvenser i Norge for private. Eventuelle fremtidige delegerte rettsakter om tekniske spesifikasjoner kan få konsekvenser for norske produsenter. Fremtidige krav vil være like for hele EU/EØS-området. Konkurransebetingelsene for norsk næringsliv vil dermed være de samme som for landene i EU, og en fremtidig gjennomføring i norsk regelverk vil ikke føre til noen vridning av konkurransen.  

Sakkyndige instansers merknader
Arbeidstilsynet anser ikke forordningen som kontroversiell.

Vurdering
Rettsakten er en videreutvikling og presisering av regelverk, som tidligere er innlemmet i EØS-avtalen. Forordningen anses relevant og akseptabel.

Forordningen medfører behov for endring i vedlegg XII til maskinforskriften.

Endringer i arbeidsmiljøloven og/eller produktkontrolloven anses ikke nødvendig.

Status
Kommisjonsforordning (EU) 2022/992 ble publisert i Official Journal of the European Union 8. juni 2022 og kom til anvendelse i EU fra 14. juli 2022, jf. artikkel 2.

Forordningen kommer først til anvendelse i norsk rett etter implementering, den er foreløpig ikke vedtatt av EØS-komiteen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
08.06.2022
Anvendelsesdato i EU
14.07.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Informasjon fra departementet