Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner: endringer til utfyllende bestemmelser om utslippsgrenser og typegodkjenning

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1398 av 4. juni 2021 om endring av delegert forordning (EU) 2017/654 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628 med hensyn til aksept av godkjenninger gitt i samsvar med forordning nr. 49 og 96 fra FNs økonomiske kommisjon for Europa (UNECE)

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1398 4 June 2021 amending Delegated Regulation (EU) 2017/654 supplementing Regulation (EU) 2016/1628 of the European Parliament and of the Council with regard to the acceptance of approvals granted in accordance with Regulations Nos 49 and 96 of the Economic Commission for Europe of the United Nations (UNECE)

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.8.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Tekniske tjenester har fået overdraget beslutningstagende funktioner i tilfælde af manglede anerkendelse af repræsentativiteten af den foreslåede stammotor i en motorfamilie, der bruger naturgas/biomethan (NG) eller flydende gas (LPG), herunder dobbeltbrændstofmotorer. I betragtning af disse afgørelsers samlede indvirkning på typegodkendelsesprocessen bør det imidlertid være de typegodkendende myndigheders ansvar at træffe disse afgørelser.

(2) Punkt 11.4.2.1.4 i tillæg 1 til bilag IV til delegeret forordning (EU) 2017/654 foreskriver, at tælleren, når den har været fastlåst, kun skal nulstilles, hvis der ikke er detekteret nogen NOx-kontrolfejl i løbet af de forudgående 40 motordriftstimer. Den relevante version af FN/ECE-regulativ nr. 49 foreskriver imidlertid, at der ikke må detekteres nogen NOx-kontrolfejl i løbet af de foregående 36 motordriftstimer i stedet for i de forudgående 40 motordriftstimer. Denne manglende overensstemmelse forhindrer anerkendelsen af ækvivalensen af typegodkendelser meddelt i henhold til den relevante version af FN/ECE-regulativ nr. 49. Et mindre restriktivt krav om mindst 36 timer bør derfor anses for at være tilstrækkeligt med henblik på at meddele en EU-typegodkendelse i henhold til forordning (EU) 2016/1628.

(3) I henhold til punkt 1, femte afsnit i bilag V til delegeret forordning (EU) 2017/654 kan tekniske tjenester undtage driftspunkter fra ethvert af motorkontrolområderne for at udføre en stationær ikkevejgående prøvningscyklus. I betragtning af sådanne afgørelsers samlede indvirkning på typegodkendelsesprocessen er det imidlertid hensigtsmæssigt at kræve, at de godkendende myndigheder accepterer sådanne undtagelser.

(4) Emissionsgrænserne, de generelle og tekniske krav og prøvningsmetoderne, som er fastsat i ændringsserie 06 til FN/ECE-regulativ nr. 49 og i ændringsserie 05 til FN/ECE-regulativ nr. 96, er i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/1628 med undtagelse af artikel 19 i nævnte forordning. Derfor bør typegodkendelser, der er meddelt i overensstemmelse med ændringsserie 06 til FN/ECE-regulativ nr. 49 og ændringsserie 05 til FN/ECE-regulativ nr. 96, anerkendes som svarende til EU-typegodkendelser, der er udstedt, og lovpligtig mærkning, der er påkrævet i henhold til forordning (EU) 2016/1628, for så vidt som en godkendende myndighed sikrer, at fabrikanten opfylder kravene som fastsat i artikel 19 i forordning (EU) 2016/1628.

(5) Med henblik på at sikre overensstemmelse med artikel 19 i forordning (EU) 2016/1628 bør fabrikanter af motorer, der er godkendt i henhold til ændringsserie 06 til FN/ECE-regulativ nr. 49 eller ændringsserie 05 til FN/ECE-regulativ nr. 96, anmode én eller flere godkendende myndigheder om at føre tilsyn med fabrikanternes overholdelse af forpligtelserne som fastsat i artikel 19 i forordning (EU) 2016/1628.

(6) Emissionsgrænserne, de generelle og tekniske krav og prøvningsmetoderne som fastsat i ændringsserie 00, 01, 02, 03 og 04 til FN/ECE-regulativ nr. 96 er i overensstemmelse med grænseværdierne for forurenende emissioner for trin I, II, IIIA, IIIB og IV i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/68/EF, samt for motorer til særlige formål, der falder ind under anvendelsesområdet for artikel 34, stk. 5 og 6, i forordning (EU) 2016/1628. Derfor bør typegodkendelser, der er meddelt i overensstemmelse med ændringsserie 00, 01, 02, 03 og 04 til FN/ECE-regulativ nr. 96, anerkendes som svarende til de EF-typegodkendelser, der er meddelt, og den lovpligtige mærkning, der er påkrævet for trin I, II, IIIA, IIIB og IV i henhold til direktiv 97/68/EF og EF-typegodkendelser af motorer til særlige formål meddelt i henhold til forordning (EU) 2016/1628.

(7) For at kunne foretage en entydig identifikation af motoren og sikre overensstemmelse med de gældende administrative bestemmelser bør motorer, der er markedsført i henhold til typegodkendelser, der er meddelt i overensstemmelse med ændringsserie 00, 01, 02, 03 og 04 til FN/ECE-regulativ nr. 96, ledsages af den relevante overensstemmelsesmeddelelse og supplerende mærkning i henhold til artikel 31 og 32, stk. 2, i forordning (EU) 2016/1628.

(8) De krav, der er fastsat i denne forordning, er fra et teknisk synspunkt irrelevante for så vidt angår motorernes emissionspræstation. Derfor bør EU-typegodkendelser af en motortype eller motorfamilie, der er godkendt i henhold til delegeret forordning (EU) 2017/654 i den udgave, der er gældende pr. [Publikationskontoret: indsæt venligst datoen for dagen for denne forordnings anvendelse], stadige være gyldige.

(9) Delegeret forordning (EU) 2017/654 bør derfor ændres —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
04.06.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
04.06.2021
Anvendelsesdato i EU
13.09.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og sosialdepartementet