Utslippsgrenser for forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner: endring og korrigering av utfyllende bestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/989 av 18. mai 2018 om endring og retting av delegert forordning (EU) 2017/654 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628 med hensyn til tekniske og generelle krav knyttet til utslippsgrenser for og typegodkjenning av forbrenningsmotorer i ikke-veigående mobile maskiner

Commission Delegated Regulation (EU) 2018/989 of 18 May 2018 amending and correcting Delegated Regulation (EU) 2017/654 supplementing Regulation (EU) 2016/1628 of the European Parliament and of the Council with regard to technical and general requirements relating to emission limits and type-approval for internal combustion engines for non-road mobile machinery

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 25.6.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.12.2018)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordningen tilføyer en ny artikkel 3a i forordning (EU) 2017/654, som i all hovedsak går ut på å forlenge perioden som kommisjonsforordning 2017/654 skal gjelde slik den lød 6. august 2018. Forordningen inneholder dessuten en oppmykning av grenseverdien for tillatt innhold av fettsyremetylester (Fatty Acid Methyl Ester («FAME»)) i visse brennstoffer fra 7% til 8%, språklige endringer og andre korrigeringer i kommisjonsforordning (EU) 2017/654 og vedleggene til denne.

Forordningen er gitt med hjemmel i Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628 artikkel 25 (4) bokstav a-d som delegerer til kommisjonen å vedta supplerende bestemmelser om metoder, referansebrennstoff, målinger og prøvinger, 26 (6) som delegerer til kommisjonen å vedta supplerende bestemmelser om foranstaltninger og prosedyrer som skal treffes og følges av godkjenningsmyndighetene for å sikre at motorer som er under fremstilling er i overenstemmelse med den godkjente type, 42 (4) bokstav b og 43 (5), samt artikkel 55 (2) som tillegger kommisjonen denne kompetansen for en periode på fem år fra 6. oktober 2016.

Forordningen er blant annet gitt for å gjøre det mulig å anvende visse brennstofftyper som lovlig markedsføres i enkelte medlemstater, for å forbedre prøvingsprosedyrene, for å ta høyde for alle utslippsbegrensningsstrategier, samt for å rette opp feil i terminologi, nummerering og henvisninger.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen må implementeres i norsk rett.

Arbeidstilsynet har i forbindelse med vedtakelsen av Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628 foreslått å erstatte gjeldende vedlegg XII (om miljøkrav til forbrenningsmotorer) i forskrift 20. mai 2009 nr. 544 om maskiner (maskinforskriften), med et vedlegg som bestemmer at EØS-avtalen vedlegg II kapittel XXIV nr. ## [det nummer som Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628 plasseres under] skal gjelde som forskrift. Arbeidstilsynet foreslo samtidig å innta en bestemmelse i vedlegget om at utfyllende rettsakter til forordning (EU) nr. 2016/1628 – herunder den her omtalte forordningen – skal gjelde som forskrift fra den dag de blir inntatt i EØS-avtalen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen vil ikke få ytterligere administrative eller økonomiske konsekvenser for Norge eller aktører i Norge, enn det som allerede følger av forordning 2017/654.

Sakkyndige instansers merknader
Ingen av høringsinstansene hadde merknader til forordningen da endringer i maskinforskriften og vedlegg XII til denne var på høring.

Vurdering
Forordningen anses relevant og akseptabel.

Forordningen medfører behov for endringer i vedlegg XII til maskinforskriften.

Status
EU-kommisjonen vedtok 18. mai 2018 forordning (EU) 2018/989 om endringer og rettinger av delegert forordning (EU) 2017/654. Forordningen ble publisert i Official Journal of the European Union 18. juli 2018 og kom etter dette til anvendelse i EU fra 7. august 2018.

Forordningen faller inn under EFTAs hurtigprosedyre.

Forordningen er ikke vedtatt av EØS-komiteen på nåværende tidspunkt.

Forordningen ble omtalt i høringsbrevet om endringer i maskinforskriften og vedlegg, som var på høring i perioden 11. oktober til 2 november 2018.

Arbeidstilsynet anser ikke forordningen som kontroversiell.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
18.05.2018
Anvendelsesdato i EU
07.08.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.10.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
20.03.2020
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge og Island (av forordning (EU) 2016/1628) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.08.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.08.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
24.06.2020
Anvendes fra i Norge
01.07.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0989
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro