Utslipp fra person- og varebiler (Euro 5 og 6): endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2017/1151 av 1. juni 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6) og om tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer, og om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF, kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 og kommisjonsforordning (EU) nr. 1230/2012 og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008

Commission Regulation (EU) 2017/1151 of 1 June 2017 supplementing Regulation (EC) No 715/2007 of the European Parliament and of the Council on type-approval of motor vehicles with respect to emissions from light passenger and commercial vehicles (Euro 5 and Euro 6) and on access to vehicle repair and maintenance information, amending Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council, Commission Regulation (EC) No 692/2008 and Commission Regulation (EU) No 1230/2012 and repealing Commission Regulation (EC) No 692/2008

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 16.2.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.2.2018)

Typegodkjenningsforordning (EU) 2017/1151 inneholder supplerende bestemmelser til forordning (EF) nr. 715/2007 som gjelder avgass/utslipp fra person- og varebiler. Kommisjonen har foretatt løpende revisjoner av prosedyrer, prøvesykkluser og testresultater, slik som fastsatt i artikkel 14 i forordning 715/2007. Konklusjonen er at testing av kjøretøy i henhold til NEDC-prøvemetoden ikke viser resultatene i forhold til virkelig kjøring når det gjelder avgassutslipp. (I tillegg medfører forordning 2017/1151 korresponderende endringer i direktiv 2007/46/EF, forordning (EF) nr. 692/2008 og forordning (EU) nr. 1230/2012.)

Kommisjonen har derfor innført en ny harmonisert prøvemetode WLTP (Worldwide harmonised Light-duty vehicles Test Procedures - WLTP) . WLTP er utarbeidet i WP-29 GENEVE og finnes i GTR nr. 15. Utover mer realistiske opplysninger om forbuk og CO2 utslipp vil WLTP også åpne for en mere global ramme når det gjelder testing av kjøretøy. I forslaget er det fastsatt reviderte prosedyrer for produksjonsoverensstemmelse (CoP).

Myndigheter og fabrikanter har behov for noe tid til å tilrettelegge prosedyrer i forhold til den nye forordningen. Samtidig er det viktig - i så stor utstrekning som mulig - å følge den fastlagte timeplanen for ikrafttredelsen av avgasskravene. Ikrafttredelsen av kravene er derfor som følger:

• Nye typegodkjenninger for kjøretøygruppe M1 og M2, og N1 klasse I - fra 1. september 2017.

• Nye typegodkjenninger for kjøretøy N1 klasse II og III, og N2 - fra 1. september 2018.

• For nye typer kjøretøyer i gruppe M1, M2 og N1 klasse 1 - fra 1. september 2018.

• For nye typer kjøretøyer i gruppe N1 klasse II og III og N2 - fra 1. september 2019.

Hovedinnholdet i forordning 2017/1151 sine artikler er som følger:

• Artikkel 1 fremgår det at denne forordningen inneholder bestemmelser for gjennomføring av forordning 715/2007.

• Artikkel 2 inneholder definisjoner bl.a. hva som mener med kjøretøytype, EU-typegodkjenning mv.

• Artikkel 3 inneholder krav til typegodkjenning, hvordan denne skal utføres..

• Artikkel 4 krav til typegodkjenning av OBD-systemet.

• Artikkel 5 inneholder bestemmelser om søknad om EU-typegodkjenning når det gjelder avgass samt reparasjons- og vedlikeholdsinformasjoner.

• Artikkel 6 beskriver de administrative bestemmelsene.

• Artikkel 7 gjelder for endring av typegodkjenninger.

• Artikkel 8 inneholder hva som gjelder for produksjonsoverenstemmelse.

• Artikkel 9 inneholder krav til overenstemmelse etter at kjøretøyet er tatt i bruk.

• Artikkel 10 inneholder krav om at fabrikanten skal sørge for at utskfitingsanordninger skal være tilpasset til et EU-typegodkjent kjøretøy.

• Artikkel 11 gjelder hvordan en fabrikant kan søke om EU-typegodkjenning av en komponent for begrensning av utslipp.

• Artikkel 12 inneholder administrative krav for typegodkjenning av utslipps begensensed komponenter.

• Artikkel 13 krav om at fabrikanten skal gi tilgang ti OBD -informasjon i fobindelse med reparasjon og vedlikehold av kjøretøyet.

• Artikkel 14 gjelder oveholdelse for tilgang til OBD-systemet hvor det fremgår at en godkjenningsmyndighet når som helst på eget initiativ eller etter klage kan kontrollere om kravene når det gjelder tilgang blir fulgt av fabrikanten.

• Artikkel 15 fremgår overgangsbestemmelsene . Denne lenken kan følges for mere utfyllende informasjon http://publications.europa.eu/resource/cellar/7d1c640d-62d8-11e7-b2f2-01....

• Artikkel 16 fremkommer det at 2007/46/EF er endret som slik som beskrevet i vedlegg XVIII i denne forordningen.

• Artikkel 17 inneholder endringer av forordning (EF) nr. 692/2008 hvor det er beskrevet rutiner for utstedning av typegodkjenningsnummer og rutiner knyttet til dette. Videre er det innsatt en ny artikkel 16 a for overgangsbestemmelser i forordning 692/2008.

• Artikkel 18 fremgår det at det er foretatt en endring av forordning (EU) nr. 1230/2012 hvor det er tilkommet definisjon av tilleggskomponenters vekt.

• Artikkel 19 inneholdet bestemmelse om at forordning 692/2008 opphører og vil ikke gjelde etter 1. januar 2022.

• Artikkel 20 bestemmer at denne forordningen trer i kraft på tyvende dag etter kunngjøring eller etter at den er offentlig gjort i EU-tidene.

Forordningen inneholder 21 vedlegg som inneholder administrative og tekniske detaljer.Forordingen er på i alt 643 sider. Hele forordnigen kan lastes ned ved å følge denne linken http://publications.europa.eu/resource/cellar/7d1c640d-62d8-11e7-b2f2-01...

Merknader

EU-hjemmel:
Forordningen er en endringsforordning, og er vedtatt med hjemmel i Traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV) artikkel 290.

Gjeldende rett:
Forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil (bilforskriften) har implementert rammedirektiv 2007/46/EF med alle avledede rettsakter, herunder forordning 715/2007.

Norsk gjennomføring:
Bilforskriften har i § 3 en opplisting av alle endringsrettsakter til 2007/46/EF. Paragrafen vil bli endret, med referanse til forordning 2017/1151.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Implementeringen av forordningen antas ikke å få økonomiske konsekvenser for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre adminstrative konskvenser utover det som må gjøres for å implementere rettsakten i norsk forskrift. Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen omfattes av hurtigprosedyren og behandles ikke i spesialutvalget.

Vurdering
Forordnigen er relevant og akseptabel for Norge

Andre opplysninger
Norge har vært tilstedepå TCMV-møtet i forbindelse med utarbeidelse av denne forordnigen.

Status
Forordningen ble vedtatt 1. juni 2017, og trådte i kraft i EU den 27. juli 2017.

Forordningen var på nasjonal høring sommeren 2017.

Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens vedtak av 09.02.18, belsutning nr. 8. Forordningen ble tatt inn i forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil (bilforskriften) den 12.02.18.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
01.06.2017
Anvendelsesdato i EU
27.07.2017
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
14.11.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
09.02.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.02.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
10.02.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
12.02.2018
Anvendes fra i Norge
12.02.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R1151
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro