Utslipp fra biler (Euro 5 og 6): gjennomføringsbestemmelser om fordampningsutslipp

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2017/1221 av 22. juni 2017 om endring av forordning (EF) nr. 692/2008 når det gjelder metodologi for å bestemme fordampningsutslipp (type 4-test)

Commission Regulation (EU) 2017/1221 of 22 June 2017 amending Regulation (EC) No 692/2008 as regards the methodology for the determination of evaporative emissions (Type 4 test)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 26.3.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.3.2018)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) 2017/1221 har gjennomføringsbestemmelser til forordning (EF) nr. 692/2008 når det gjelder fastsetting av nivåer for avdunsting fra drivstofftanker. Bakgrunnen er at etanol tilsettes i drivstoff til biler i Europa. Tilsetning av etanol øker damptrykket i drivstofftanken med den konsekvens at ETANOL lekker ut av tanken.

I forordningen er det utviklet prøvemetoder for å teste tankens holdbarhet, dvs. at man bl.a bruker aktivt kull for å øke eldingen av tanken, for å få et best mulig resultat av avdunstingsverdiene. Tanken blir deretter testet i kjøretøy.

Ettersom den nåværende testingen ikke er god nok er det fare for økt utslipp gjennom fordamping, noe som spesielt vil gjelde ved bykjøring. Dette medfører at prøvekjøring før testing i henhold til SHED-metoden (Sealed Housing for Evaporative Determination, permeation analyzer, permeation tester, permeation measurements, permeation rates) økes til 48 timer.

I forordning 692/2008 er det derfor foretatt følgende tilføyelser i artikkel 2:

45. ‘Fuel Storage System’ means devices which allow storing the fuel, comprising of the fuel tank, the fuel filler, the filler cap and the fuel pump;

46. ‘Permeability Factor (PF)’ means the hydrocarbon emissions as reflected in the permeability of the fuel storage system;

47. ‘Monolayer tank’ means a fuel tank constructed with a single layer of material;

48. ‘Multilayer tank’ means a fuel tank constructed with at least two different layered materials, one of which is impermeable to hydrocarbons, including ethanol.

Videre er det følgende tilføyelse i artikkel 17:

Vedlegg VI (består av tekniske krav og prøvemetoder) som er endret ved forordning (EU) 2017/1221 skal brukes fra den 1. september 2019 på alle nye kjøretøyer som er registret på og etter denne dato.

Forordning 692/2008 Vedlegg VI erstattes av teksten i vedlegg VI til forordning 2017/1221.

Merknader

EU-hjemmel:
Forordningen er en endringsforordning, og er vedtatt med hjemmel i Traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV) artikkel 290.

Gjeldende rett:
Forordning 692/2008 (som endres ved 2017/1221) er en endrings- og gjennomføringsforordning til forordning (EF) nr. 715/2007. Sistnevnte er en basisrettsakt inntatt i forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil (bilforskriften), vedlegg 1, kravområde 2.

Norsk gjennomføring:
Forskriftens vedlegg 1 kravområde 2 vil bli endret, slik at forordning 2017/1221 fremkommer som seneste endringsrettsakt.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Implementerngen av forordningen antas ikke å få økonomiske konsekvenser for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre adminstrative konskvenser utover det som må gjøres for å implementere rettsakten i norsk forskrift. Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen omfattes av hurtigprosedyren og behandles ikke i spesialutvalget.

Vurdering
Forordningen er relevant og akseptabel for Norge.

Andre opplysninger
Norge har ikke vært tilstede under behandling av dette forslaget så langt.

Status
Forordningen ble vedtatt 22. juni 2017, og kommer til anvendelse i EU fra 27. juli 2017.

Forordningen var på nasjonal høring sommeren 2017.

Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens vedtak av 23.03.18, beslutning nr. 42/2018. Forordningen ble tatt inn i forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil (bilforskriften) den 23.03.18.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.05.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
22.06.2017
Anvendelsesdato i EU
27.07.2017
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
12.01.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
23.03.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.03.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.03.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.03.2018
Anvendes fra i Norge
23.03.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R1221
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro