Utløp av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene fipronil og maneb i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2035 av 21. november 2016 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 vedrørende godkjenningsperiodene for de aktive stoffene fipronil og maneb

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/2035 of 21 November 2016 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the approval periods of the active substances fipronil and maneb

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 11.7.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.8.2017)

Sammendrag av innhold
Godkjenningsperioden for fipronil og maneb blir redusert til hhv. 30. september 2017 og 31. januar 2017. Det har tidligere blitt søkt om regodkjenning av stoffene, og det er gitt forlenget godkjenning som følge av forsinkelser i regodkjenningsprosessen. Tilvirker har imidlertid ikke fulgt opp søknadene om regodkjenning med ny dokumentasjon, og utløpsdato for godkjenningen av stoffene blir derfor satt tilbake til opprinnelig utløpsdato.

Merknader
Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. Listen endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent. Disse stoffene er vurdert etter kriteriene i 1107/2009. EU har et eget program med planer om når det enkelte aktive stoffet skal vurderes eller revurderes. For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser
Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for Mattilsynet. Dersom et preparat med disse aktive stoffene søkes godkjent i Norge vil saksbehandlingen dekkes ved gebyr.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten: Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: "Phytopharmaceuticals - Legislation"

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Ingen av stoffene er godkjent som plantevernmiddel i Norge.

Status
Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 07.07.2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
07.10.2016
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
21.11.2016
Anvendelsesdato i EU
12.12.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
12.05.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
07.07.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.07.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.07.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
10.07.2017
Anvendes fra i Norge
10.07.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R2035
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro