Utforming av byggevarers ytelseserklæring

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) No 574/2014 av 21. februar 2014 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 305/2011 om formatet som skal benyttes ved utforming av byggevarers ytelseserklæring

Commission Delegated Regulation (EU) No 574/2014 of 21 February 2014 amending Annex III to Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council on the model to be used for drawing up a declaration of performance on construction products

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 07.08.2014)

Sammendrag av innhold
Byggevareforordningen (forordning (EU) nr. 305/2011), gjennomført i norsk rett i forskrift 17. desember 2013 nr. 1579 om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk, krever at byggevarer som er omfattet av en harmonisert standard eller der produsent har skaffet seg en europeisk tekniske bedømmelse, skal være CE-merket. I tillegg skal produsent utarbeide en såkalt ytelseserklæring, et A-4 dokument, som inneholder opplysninger om produsenten, produktets egenskaper, hvilken harmonisert teknisk spesifikasjon som er lagt til grunn og hvilken tredjepartskontroll som ble gjennomført.

Ytelseserklæringen skal følge en mal som er lagt ved byggevareforordningen (vedlegg III). Med hjemmel i byggevareforordningen (art. 60 bokstav e)) har Kommisjonen vedtatt en delegert forordning 574/2014 som tar sikte på å gjøre ytelseserklæringen mer brukervennlig for byggevareprodusentene og byggenæringen for øvrig.

Hovedtrekkene i endringene er følgende:

Fleksibilitet

Så lenge alle opplysningene i ytelseserklæringen er fremstilt på en klar og sammenhengende måte vil produsent kunne bruke en annen fremstilling enn malen, slå sammen flere punkter i ytelseserklæringen og utelate noen av punktene i malen som ikke er relevante.

Forenkling

Produsent er ikke lenger forpliktet til å føre inn type-, parti- eller serienummer i ytelseserklæringen, noe som tydeliggjør at ytelseserklæringen skal utarbeides for hver produkttype (sett av representative ytelser til en byggevare), og ikke for enhver byggevare. Det er i tillegg ikke nødvendig for produsent å henvise til alle sertifikatene utstedt av teknisk kontrollorgan i forbindelse med dokumentasjon av byggevarers egenskaper.

Avklaring

Kommisjonens delegerte forordning inneholder klare instruksjoner for utforming av ytelseserklæringer, for å rydde av veien en rekke spørsmål knyttet til den opprinnelige malen for ytelseserklæringen. Det står nå utvetydig at produsenten ikke kan benytte en beregningsformel som brukere skal benytte for å angi byggevarens ytelser.

Det er ingen rapporteringsplikt som følge av rettsakten.

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det vil ikke være særlige administrative eller økonomiske konsekvenser for det offentlige som følge av forordningen.

Det antas at rettsakten ikke får vesentlige negative konsekvenser for virksomheter. Tvert om er det rettsaktens formål å redusere den administrative byrden for byggevareprodusenter.

Rettslige konsekvenser
Rettsakten er en forordning og skal ”som sådan” gjøres til del av norsk rettsorden, jf. EØS-avtalen art. 7. Rettsakten vil kreve endring i forskrift 17. desember 2013 nr. 1579 om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten skal behandles av spesialutvalget for handelsforenkling.

Vurdering
Kommisjonens delegerte forordning 574/2014 både forenkler malen for ytelseserklæringen og gir produsent mer fleksibilitet. Dette bidrar til å redusere den administrative byrden for byggevareprodusenter uten å svekke informasjonsverdien av ytelseserklæringene. I tillegg fastsetter Kommisjonens delegerte forordning klare instruksjoner for hvordan byggevareprodusentene skal fylle ut ytelseserklæringen for å gjøre det enklere for byggevareprodusentene å fylle ut ytelseserklæringen. Dette må sies å være i samsvar med norsk politikk om forenkling, fornying og forbedring.

Det er ikke behov for tilpasningstekst. Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.02.2014
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
28.05.2014
Anvendelsesdato i EU
31.05.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 11, 22.2.2018, p. 260-265
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.12.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
25.02.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.02.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.02.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kommunal- og distriktsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
08.12.2014
Anvendes fra i Norge
01.01.2015
Annen informasjon

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0574
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro