Uønskede stoffer i dyrefôr: endringsbestemmelser om melamin i hermetisk mat til kjæledyr

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 107/2013 av 5. februar 2013 som endrer vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/32/EF om maksimumsgrenser for melamin i kjæledyrfôr på boks

Commission Regulation (EU) No 107/2013 of 5 February 2013 amending Annex I to Directive 2002/32/EC of the European Parliament and of the Council as regards maximum levels for melamine in canned pet food

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 1.11.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.10.2013)

Sammendrag av innhold
Melamin er blant de uønskede stoffene det er satt maksimumsgrense for innhold av i fôr. Grenseverdien er i dag 2,5 mg/kg fôr, beregnet ut fra et vanninnhold i fôret på 12%. Melamin blir brukt som belegg på innsiden av bokser som emballasje for rått kjæledyrfôr, og likeså til matvarer. Det har vist seg at melamin kan migrere fra boksen til fôret/maten. Codex Alimentarius Commission har satt en spesiell migrasjonsgrense på 2,5 mg melamin/kg både for fôr og mat på boks i den formen de omsettes. I EUs fôrregelverk er imidlertid grenseverdien for innhold av melamin satt ut fra et bestemt tørrstoffinnhold i fôret, dvs. 12% vann.

Det er vist at melamin kan migrere fra boksen over i rått kjæledyrfôr i mengder som overstiger grensen for fôrvarer, beregnet med 12% vanninnhold. Ut fra vitenskapelig vurdering er det funnet forsvarlig å sette samme grenseverdi for kjæledyrfôr på boks, slik det omsettes, på samme måten som for mat. Grenseverdien for tillatt innhold vil altså gjelde uavhengig av vanninnholdet i kjæledyrfôr på boks, slik det omsettes. Endringen tas inn i vedlegg I til direktiv 2002/32/EF, og den trer i kraft i EU 25. februar 2013. Endringen er foretatt i samsvar med uttalelse fra den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endring i forskrift 7. november 2002 nr. 1290 om fôrvarer, fôrvareforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Kontroll av melamin i fôr endres ikke, ut over at grenseverdien gjelder uavhengig av tørrstoffinnhold i kjæledyrfôr på boks. Tidligere ville kjæledyrfôr på boks med høgere vanninnhold enn 12 %, ha en lavere grense for tillatt innhold av melamin enn tørrfôret.

Fôrindustrien kan med større trygghet omsette kjæledyrfôr på boks, da det er akseptert at melamin kan migrere fra boksen til fôret. Høgere tillatt melamininnhold i fôret, betyr ikke at fôret er ulovlig forurenset, men at det er uungåelig overføring av melamin fra boks til fôr. Det blir nå samme grenser for melamin i kjæledyrfôr, som i boksmaten mennesker spiser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartemenet, Helse- og omsorgsdepartemenet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
05.02.2013
Anvendelsesdato i EU
26.02.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 58, 14.9.2017, p. 90-91
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.07.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
08.10.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.10.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.10.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
29.10.2013
Anvendes fra i Norge
29.10.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0107
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro