Unntaksbestemmelser om helse ved produksjon og slag av ferskt kjøtt

Tittel

Rådsdirektiv 91/498/EØF av 29. juli 1991 om vilkårene for å gi midlertidige og begrensede unntak fra særlige fellesskapsregler om helse ved produksjon og markedsføring av ferskt kjøtt

Council Directive 91/498/EEC of 29 July 1991 on the conditions for granting temporary and limited derogations from specific Community health rules on the production and marketing of fresh meat

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra direktivets fortale)

Ferskt kjøtt er inntatt i varelisten i vedlegg II til traktaten. Markedsføringen av ferskt kjøtt er en inntektskilde for en viktig del av landbruksbefolkningen.

For å sikre en rasjonell utvikling av denne sektor, øke produktiviteten og gradvis fastsette vilkårene for et indre marked, har regler om helse i forbindelse med produksjon og markedsføring blitt fastsatt på fellesskapsplan ved direktiv 64/433/EØF, endret og konsolidert ved direktiv 91/497/EØF.

På grunn av visse omstendigheter er det mulig at enkelte bedrifter pr. 1. januar 1993 ikke vil være i stand til å overholde alle særlige regler som er fastsatt. For å ta hensyn til lokale forhold og for å unngå plutselige bedriftsnedleggelser bør det fastsettes en ordning med begrensede og midlertidige unntak for bedrifter som er i drift før 1. januar 1992.

Eventuelle unntak som gjøres for visse bedrifter med hensyn til særlige fellesskapsregler om helse, berører ikke kravet om at alle operasjoner som gjelder produksjon og markedsføring skal være i samsvar med hygienereglene fastsatt ved direktiv 64/433/EØF.

For å unngå enhver fare for misbruk, er det nødvendig at unntakene kontrolleres av Kommisjonen. For dette formål bør det fastsettes en fremgangsmåte der det innføres et nært og effektivt samarbeid mellom Kommisjonen og medlemsstatene i Den faste veterinærkomité.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
29.07.1991
Gjennomføringsfrist i EU
01.01.1992
Anvendelsesdato i EU
01.01.1992

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.1994

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
25.05.1994
Anvendes fra i Norge
01.07.1994