Unntaksbestemmelser for visse arter av såvarer

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2010/680/EU av 9. november 2010 om fritak for Bulgaria, Tsjekkia, Danmark, Tyskland, Estland, Irland, Spania, Frankrike, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Nederland, Polen, Slovenia, Slovakia, Finland, Sverige og Storbritannia fra forpliktelsen til å bruke bestemmelsene om visse arter i rådsdirektivene 66/401/EØF, 66/402/EØF, 68/193/EØF, 1999/105/EF, 2002/54/EF, 2002/55/EF, og 2002/57/EF om omsetning av frø av fôrvekster, såkorn, vegetativt formeringsmateriale av vin og skogstrær, betefrø, grønnsaksfrø og frø av olje- og fibervekster

Commission Decision 2010/680/EU of 9 November 2010 releasing Bulgaria, the Czech Republic, Denmark, Germany, Estonia, Ireland, Spain, France, Cyprus, Latvia, Lithuania, Malta, the Netherlands, Poland, Slovenia, Slovakia, Finland, Sweden and the United Kingdom from the obligation to apply to certain species Council Directives 66/401/EEC, 66/402/EEC, 68/193/EEC, 1999/105/EC, 2002/54/EC, 2002/55/EC and 2002/57/EC on the marketing of fodder plant seed, cereal seed, material for the vegetative propagation of the vine, forest reproductive material, beet seed, vegetable seed and seed of oil and fibre plants respectively

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 12.7.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.7.2011)

Sammendrag av innhold
Vedtak 2010/680/EU fritar landene Bulgaria, Tsjekkia, Danmark, Tyskland, Estland, Irland, Spania, Frankrike, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Nederland, Polen, Slovenia, Slovakia, Finland, Sverige, Storbritannia fra forpliktelsen til å gjennomføre bestemmelsene for enkelte arter omfattet av rådsdirektivene 66/401/EØF, 66/402/EØF, 68/193/EØF, 1999/105/EF, 2002/54/EF, 2002/55/EF, og 2002/57/EF. Vedtal 2010/680/EU opphever og erstatter 35 vedtak fastsatt i årene fra og med 1966 til 2010. Vedtak 2010/680/EU ble fastsatt etter at Kommisjonen hadde hatt en gjennomgang med det enkelte land om det fortsatt er hensiktsmessig å ha fritakene fastsatt i de 35 tidligere vedtakene, og om betingelsene for slike vedtak er oppfylt. Gjennomgangen førte til enkelte endringer. Betingelsen for å kunne vedta slike vedtak om fritak, er at landet normalt ikke har produksjon og omsetning av formeringsmateriale av artene eller at virksomheten har ubetydelig økonomisk omfang.

Rådsdirektivene 66/401/EØF, 66/402/EØF, 68/193/EØF, 1999/105/EF, 2002/54/EF, 2002/55/EF,og 2002/57/EF omfatter bestemmelser om omsetning av frø av fôrvekster, såkorn, vegetativt formeringsmateriale av vin og skogstrær, betefrø, grønnsaksfrø og frø av olje- og fibervekster. Direktivene inneholder en artikkel som gir mulighet for land til helt eller delvis å bli fritatt fra forpliktelsen til å gjennomføre bestemmelsene for visse arter.

Merknader
Rettsakten retter seg mot Bulgaria, Tsjekkia, Danmark, Tyskland, Estland, Irland, Spania, Frankrike, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Nederland, Polen, Slovenia, Slovakia, Finland, Sverige og Storbritannia. Aktuelt regelverk i Norge er forskrift 13. september 1999 nr. 1052 om såvarer. Rettsakten medfører ikke behov for endring i regelverket. Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge, og den får dermed heller ingen administrative eller økonomiske konsekvenser her i landet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings-, og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.

Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
09.11.2010
Anvendelsesdato i EU
30.11.2010

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 17.12.2015, p. 616-623
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.07.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.07.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.07.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.07.2011
Anvendes fra i Norge
11.07.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010D0680
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro