Unntaksbestemmelse om blodgivning i forbindelse med influensa A(H1N1)-pandemien

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2009/135/EF av 3. november 2009 om tillatelse til midlertidige unntak fra visse utvelgelseskriterier som donor av blod og blodkomponenter, jf. bilag III til direktiv 2004/33/EF, på grunn av risiko for en mangelsituasjon som følge av utbruddet av influensa A (H1N1)-pandemien

Commission Directive 2009/135/EC of 3 November 2009 allowing temporary derogations to certain eligibility criteria for whole blood and blood components donors laid down in Annex III to Directive 2004/33/EC in the context of a risk of shortage caused by the Influenza A(H1N1) pandemic

Siste nytt

EØS-komitevedtak 29.1.2010

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.11.2011)

Sammendrag av innhold
Beregninger utført av European Blood Alliance Emergency Planning Group viser at det som følge av den pågående pandemiske influensa A(H1N1) kan oppstå en netto mangel på blod/blodprodukter på 10–15 %. For å kunne avhjelpe en eventuell mangel på blod ble kommisjonsdirektiv 2009/135/EF vedtatt 3. november 2009. Direktivet gir medlemslandene hjemmel for midlertidig å kunne lempe på enkelte utvelgelseskriterier. Endringene innebærer at kravet til blodgivers hemoglobin-nivå kan senkes med maksimalt 5 g/l. Etter de ordinære utvelgelseskriteriene er kravet 125 g/l for kvinner og 135 g/l for menn. Videre gir direktivet hjemmel for lemping på krav om midlertidig utelukkelse av blodgivere etter influensalignende sykdom. Influensalignende sykdom gir ordinært en utelukkelsesperiode på 2 uker etter symptomenes opphør. Direktivet gir hjemmel for midlertidig å kunne redusere utelukkelsesperioden til 7 dager.

Direktivet er midlertidig og vil gjelde fra 1. januar 2010 til og med 30. juni 2010.

Merknader
Forskrift 4. februar 2005 nr. 80 om tapping, testing, prosessering, oppbevaring, distribusjon og utlevering av humant blod og blodkomponenter og behandling av helseopplysninger i blodgiverregistre (blodforskriften) gir blant annet kriterier for utvelgelse av blodgivere. Utvelgelse av blodgivere er regulert i forskriftens § 3-8 som viser til vedlegg I. Implementering av direktiv 2009/135/EF medfører forskriftsendringer. Endringene anses ikke medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader
Helsedirektoratet har etter råd fra Transfusjonstjenestens kvalitetsråd vurdert at det kan bli behov for de foreslåtte endringene, dersom forsyningssituasjonen for blod endrer seg vesentlig som følge av pandemien. Direktoratet viser til at forsvarligheten av de foreslåtte endringene er nøye vurdert av europeisk ekspertise, støtter seg til disse vurderingene og finner endringene forsvarlige. Direktoratet støtter seg også til de beregninger som er foretatt av European Blood Alliance, om at tiltakene vil være de som mest effektivt kan bedre tilgangen på blod/blodkomponenter under pandemien.

Rettsakten behandles gjennom skriftlig prosedyre i EØS-spesialutvalget for helse, der Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Utenriksdepartementet er representert.

Vurdering
Rettsakten anses som relevant og akseptabel.

Status
Norske helsemyndigheter har ikke funnet det nødvendig å endre regelverket.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
03.11.2009
Gjennomføringsfrist i EU
31.12.2009
Anvendelsesdato i EU
31.12.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 10, 12.2.2015, p. 283-285
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
29.01.2010
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.01.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.01.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Annen informasjon

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009L0135
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro