Unntak for bly og kadmium i plastprofiler i elektriske og elektroniske vinduer og dører som inneholder gjenvunnet polyvinyllklorid (PVC)

Tittel

(Under forberedelse) Delegert kommisjonsdirektiv om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU når det gjelder unntak for bly og kadmium i plastprofiler i elektriske og elektroniske vinduer og dører som inneholder gjenvunnet polyvinyllklorid (PVC)

(In preparation) Commission Delegated Directive amending, for the purposes of adapting to scientific and technical progress, Annex III to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards an exemption for the use of cadmium and lead in plastic profiles in electrical and electronic windows and doors containing recovered polyvinyl chloride

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 14.12.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.12.2019)

Sammendrag av innhold
I direktiv 2011/65/EU (omtalt som RoHS 2) fastsettes regler om begrensning av visse farlige stoffer, herunder kadmium, i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter). Vedlegg IV i direktiv 2011/65/EU omfatter stoffer som er unntatt fra restriksjoner i hht 4(1) i direktiv 2011/65/EU.

Kommisjonen har mottatt søknad om et nytt unntak til vedlegg III vedrørende bruk av bly og kadmium i plastprofiler i elektriske og elektroniske vinduer og dører som inneholder gjenvunnet polyvinyllklorid (PVC). Mens bly- og kadmiumfri ny PVC er tilgjengelig på markedet, krever bruk av gjenvunnet PVC lavere mengder energi og naturressurser (for eksempel vann, petroleum og naturlig salt) enn mengdene som ellers ville vært nødvendig for bruk av ny PVC.Den totale negative konsekvensene for helse, miljø og sikkerhet ved å åpne for dette unntaket, vil sannsynligvis oppveie de totale fordelene ved dette.

Unntaket vurderes å være relevant og gis med tidsbegrensning på 2 år etter publisering i official journal.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Direktiv 2011/65/EU ble innlemmet i EØS-avtalen i 2013 og gjennomført i norsk rett ved forskrift av 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endringer i produktforskriften.

Vedlegg III i direktiv 2011/65/EU er gjennomført i produktforskriften, Vedlegg til kapittel 2a, Vedlegg 1 "Bruksområder som er unntatt fra forbudet i §2a-3 ". Gjennomføring av direktiv (EU).../... vil medføre nytt unntak punkt 45 i vedlegg 1.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser utover arbeidet med gjennomføringsforskrift.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabelt under SU H/K. Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Dokumenter om kommende/nye endringer i det aktuelle regelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge deltar aktivt i det pågående arbeidet i EU knyttet til dette regelverket, herunder deltakelse i RoHS 2 Delegated Acts Expert Group og med faglige innspill til utvikling av regelverket. Norge har gjennom hele prosessen i arbeidet med RoHS 2 gitt innspill og kommentarer. Norge gir også innspill og kommentarer når unntak fra RoHS 2 diskuteres og er på høring.

Status
Rettsakten har vært på høring i EU med frist 30.9.19.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
02.09.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet