Unionslisten for ny mat: rettelse

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1023 av 23. juli 2018 som korrigerer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 som fastsetter unionslisten over ny mat

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1023 of 23 July 2018 correcting Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470 establishing the Union list of novel foods

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 12.3.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.3.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten korrigerer unionslisten over ny mat (forordning (EU) 2017/2470).

Unionslisten over ny mat ble vedtatt den 20. desember 2017 og trådte i kraft i EU 19. januar 2018. Forordning (EU) 2017/2470 etablerer Unionslisten over ny mat, i henhold til forordning (EU) 2015/2283 om ny mat. Denne første versjonen av unionslisten inneholder alle godkjenningene som ble gitt i henhold til artikkel 4, 5 eller 7 i den gamle ny mat-forordningen (forordning (EF) nr. 258/97).

I mellomperioden etter at unionslisten over ny mat ble behandlet i regulatorisk komité (PAFF) 6. desember 2017, ble det imidlertid notifisert flere produkter etter den gamle ny mat-forordningen. Disse var dermed ikke inkludert i den første versjonen av unionslisten over ny mat. Den aktuelle rettsakten inkluderer disse produktene i unionslisten.

Etter at forordning (EU) 2017/2470 ble publisert, er det også oppdaget feil i spesifikasjonene eller bruksbetingelsene for flere av oppføringene. Rettsakten retter også opp disse i unionslisten, i tillegg til at ordfeil er rettet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser utkastet til rettsakt som EØS-relevant og akseptabelt.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.04.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
23.07.2018
Anvendelsesdato i EU
13.08.2018
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
05.12.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
08.02.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.02.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.02.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
14.02.2019
Anvendes fra i Norge
14.02.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R1023
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro