Undersøkelses- og opplysningskrav for importører og produsenter av visse farlige stoffer

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 465/2008 av 28. mai 2008 om undersøkelses- og opplysningskrav for importører og produsenter av visse stoffer som kan være persistente, bioakkkumulerende og toksiske, og som er oppført i det europeiske registeret over markedsførte kjemiske stoffer (EINECS) i henhold til rådsforordning (EØF) nr. 793/93

Commission Regulation (EC) No 465/2008 of 28 May 2008 imposing, pursuant to Council Regulation (EEC) No 793/93, testing and information requirements on importers and manufacturers of certain substances that may be persistent, bioaccumulating and toxic and are listed in the European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

Siste nytt

EØS-komitevedtak notifisert av Island: ikrafttredelse 1.11.2010

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.2.2010)

Sammendrag av innhold
Forordning (EØF) nr. 793/93 om vurdering og kontroll av risikoer ved eksisterende stoffer (EINECS-listen, dvs. stoffer som var på markedet før 1981) fastsetter regler for vurdering av helse- og miljørisiko for eksisterende stoffer, og for å foreslå tiltak for å begrense helse- og miljørisiko. Dersom det foreligger gyldige grunner til å anta at et stoff som er oppført i EINECS kan medføre alvorlige risikoer for mennesker eller miljø, kan produsenter og importører av stoffenen bli pålagt å foreta ytterligere tester dersom det mangler dokumentasjon. Kravet faller på hver enkelt produsent/importør, men industrien samarbeider om å fremskaffe dokumentasjon/utføre tester og deler kostnadene ved dette.

Produsenter og importører av et eller flere av stoffene som er oppført i vedlegget til forordning (EF) nr. 465/2008 som er identifisert å kunne være persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT-stoffer), skal meddele Kommisjonen de opplysninger som etterspørres/er spesifisert i vedlegget og utføre tester for de aktuelle stoffene, tidsfristene fremgår av vedlegget. Ingen norske produsenter eller importører har meldt at de produserer eller importerer (til EØS) disse stoffene under forordning (EØF) nr. 793/93 om eksisterende stoffer og norsk industri berøres derfor ikke av denne forordningen.

Merknader
Forordning (EØF) nr. 793/93 - med senere endringer - er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift om vurdering og kontroll av risikoer ved eksisterende stoffer fastsatt 4. mai 1995. Forordning (EØF) nr. 793/93, og den norske forskriften, er nå opphevet og erstattet av REACH-forordningen. REACH inneholder imidlertidbestemmelser (artikkel 136) om at de krav om ytterligere opplysninger som følger av en Kommisjonsforordning i medhold av forordning (EØF) nr. 793/93 , skal anses som som bestemmelser vedtatt i henhold til REACH. Arbeidet som gjøres med å identifisere nye miljøgifter (PBT-stoffer) er viktig og det er nødvendig å fremskaffe ytterligere testdata for disse stoffene. Endringene anses som en forbedring av regelverket og er i tråd med REACH.

Norge har deltatt i ekspertsamarbeidet under forordningen og i arbeidet med å identifisere PBT-stoffer, og er i kontakt med berørte parter. Arbeidet videreføres nå under REACH.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling, og ansett som relevant og akseptabel.

Status
Kommisjonsforordning (EF) nr. 465/2008 ble vedtatt 28. mai 2008. Kommisjonsforordning (EF) nr. 465//2008 ble innlemmet i EØS-avtalen den 29. januar 2010 ved EØS-komitebeslutning nr. 7/2010.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
28.05.2008
Anvendelsesdato i EU
30.05.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 10, 12.2.2015, p. 307-308
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
29.01.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008R0465
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro