Typegodkjenningsforordningen 2012 for motorvogner: endringsbestemmelser om forlenget førerhus og aerodynamiske anordninger

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2019/1892 av 31. oktober 2019 om endring av forordning (EU) 2012/1230 med hensyn til krav til typegodkjenning for visse motorvogner utstyrt med langstrakte førerhus og for aerodynamiske anordninger og utstyr til motorkjøretøyer og deres tilhengere

Commission Regulation (EU) 2019/1892 of 31 October 2019 amending Regulation (EU) No 1230/2012 as regards type-approval requirements for certain motor vehicles fitted with elongated cabs and for aerodynamic devices and equipment for motor vehicles and their trailers

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 25.6.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.3.2020)

Sammendrag av innhold
Kommisjonen har i forordning 2019/1892 vedtatt endring av forordning 1230/2012 når det gjelder typegodkjenning av kjøretøy (klasse M og N) med lengere førerhus og andre aerodynamiske innretninger som kan monteres på bil og tilhenger til bil.

For å kunne overholde fremtidige krav til utslipp av CO2 for tunge kjøretøy er det nødvendig å ta i bruk forskjellige teknologier for å forbedre energieffektiviteten. Et av de mest effektive tiltakene for å forbedre energieffektiviteten er å redusere bilens luftmotstand.

Bakgrunnen for endringen er at aerodynamiske komponenter som uttrekkbare klaffer som kan monteres bak på lastebiler og tilhengere vil muliggjøre forbedring av de aerodynamiske egenskapene til kjøretøyer.

Aerodynamiske innretninger medfører at kjøretøyene blir bredere og lengre enn det som er standard. Det er derfor gjort endringer i direktiv 96/53/EF der det gis unntak fra reglene om maksimal bredde, lengde og vekt. Unntakene for bredde og lengde gjelder bare for kjøretøy som har aerodynamiske systemer montert på kjøretøyet.

For å ivareta sikkerheten for andre trafikanter bl.a. med bedre synlighet for føreren, samt at de aerodynamiske innretningene som monteres på kjøretøyet faktisk bidrar til økt energieffektivitet, er det i denne forordningen fastsatt tekniske krav til denne type innretninger.

Det er ikke praktisk mulig for typegodkjenningsmyndigheten å utstede typegodkjenning som gjelder for alle typer kjøretøy. Derfor vil utstedte typegodkjenninger for de aerodynamiske systemer gjelde for en eller flere angitte kjøretøy/kjøretøytyper.

Aerodynamiske komponenter og innretninger skal være konstruert og montert slik at de ikke forhindrer kjøretøyet i å brukes til intermodal transport. Maksimal bredde er derfor satt til 2,6 meter - dette gjelder også f.eks. kjøretøy med frys-/kjølerom.

Aerodynamiske systemer må være laget av materialer som ikke deformeres nevneverdig under normal belastning. Det er dessuten krav om at slike aerodynamiske enheter, både i utfoldet og foldet stilling, ikke påvirker førerens synsfelt forover eller til sidene.

Ved godkjenning av kjøretøy i Norge må det legges fram dokumentasjon for at aerodynamiske innretninger, både førerhus og øvrige innretninger, er typegodkjent som separat teknisk innretning til det aktuelle kjøretøyet.

Videre fremgår det av forordningen at motorvogner med alternative drivstoffer eller som er nullutslippskjøretøy må være omfattet av lempeligere krav i forhold til vektangivelse.

For å tilpasse godkjenning av de aerodynamiske systemene er det gjort følgende endringer i (EU) 1230/2012:

• Atikkel 1 hvor det endringene presieres at virkeområdet gjøres gjeldende for aerodynamiske innretninger.

• Artikkel 2 endring av

- pkt. 25 a og b når det gjelder angivelse av akselavstand.

- pkt. 26 når det flerakslede kjøretøyer.

- punkt 33 er det gjort endringer når det gjelder sveip.

- nytt pkt. 41 i artikkel 2 som omhandler aerodynamiske systemer beregnet til å redusere kjøretøyets luftmotstand med unntak av forlengelse av førerhus.

• Nye artikler 4a og 4b tas inn i forordningen

- Av ny artikkel 4a fremgår at det skal søkes om typegodkjenning av en aerodynamiske innretninger som separate tekniske komponenter. I pkt. 2 fremgår det at nummereringssystemet skal være i henhold til direktiv 2007/46/EF vedlegg VII.

- Ny artikkel 4b inneholder bestemmelser for EU-typegodkjenningsmerke knyttet til aerodynamiske innretninger.

• Vedlegg I til forordningen endres ved at det tas inn krav til hvordan de aerodynamiske systemer skal være montert og tekniske krav til disse.

• Vedlegg II inneholder infomasjonsdokumenter som skal brukes i forbindelse med typegodkjenning av bil og tilhenger til bil, når det gjelder vekt og dimensjoner og aerodynamiske systemer. Dette gjelder bl.a at forlengede førerhus hvor medlemslandene må tillate økt lengde for kjøretøy og vogntog hvor førerhus som oppfyller kravene i artikkel 9 a direktiv 96/53/EU er utformet for å gi bedre aerodynamiske egenskaper, energieffektivitet og sikkerhet.

For alle typene av aerodynamiske innretninger presiseres det at økningen i tillatt lengde eller bredde ikke kan benyttes til å øke lastekapasiteten til kjøretøyet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Basisforordning (EU) 1230/2012 er implementert i forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil (bilforskriften). Forordning (EU) 2019/1892 vil bli implementert i samme forskrift.

Forordningen vurderes å høre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Implementeringen antas ikke å få økonomiske konsekvenser av betydning for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere forordningen i norsk regelverk.

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen omfattes av EFTA's hurtigprosedyre, og forelegges derfor ikke Spesialutvalget for transport til vurdering.

Vurdering
Forordningen vurderes relevant og akseptabel for Norge.

Andre opplysninger
Norge har vært representert i komitemøter i EU hvor utkast til denne forordningen har vært diskutert.

Status
Forordningen ble vedtatt 11. oktober 2019, publisert i EU-tidende 12. november 2019 og kom til anvendelse i EU 2. desember 2019.

Forordningen vil bli sendt på nasjonal høring ila april 2020.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
04.07.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
31.10.2019
Anvendelsesdato i EU
02.12.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.04.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
21.06.2021
Anvendes fra i Norge
21.06.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R1892
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro