Typegodkjenning av motorvogner og tilhengere

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2007/37/EF av 21. juni 2007 om endring av vedlegg I og III til rådsdirektiv 70/156/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om typegodkjenning av motorvogner og deres tilhengere

Commission Directive 2007/37/EC of 21 June 2007 amending Annexes I and III to Council Directive 70/156/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the type approval of motor vehicles and their trailers.

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra EØS-notatet)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2007/37/EF må ses i sammenheng med flere andre direktiver, særlig direktiv 2006/40/EF. Europaparlements- og rådsdirektiv 2006/40/EF av 17. mai 2006 omhandler utslipp fra klimaanlegg i motordrevne kjøretøy. Direktiv 2006/40/EF er et nytt særdirektiv under typegodkjenningsdirektiv 70/156/EØF. Direktivet krever at kjøretøy med klimaanlegg som er konstruert for å benytte fluorholdige kjølemedier hvis globalt oppvarmingspotensial (GWP-verdi) overstiger 150, skal typegodkjennes med hensyn til utsivning/lekkasje fra klimaanlegget.

Etter innføring av typegodkjenningsprosedyren og vedtakelsen av kommisjonsforordning (EF) nr. 706/2007 av 21. juni 2007 er det nødvendig å tilføye en rekke nye elementer til listen over opplysninger i vedlegg I til direktiv 70/156/EØF og krav til opplysningsskjema med hensyn til typegodkjenning av kjøretøy i vedlegg III til samme direktiv. Disse endringene gjøres med herværende direktiv; 2007/37/EF. For å sikre samsvar i typegodkjenningsprosedyren bør kravene som innføres med dette direktiv anvendes fra samme dato som de tiltak som vedtas i henhold til direktiv 2006/40/EF og forordning (EF) nr. 706/2007.

Direktivet anvendes således fra 5. januar 2008.

Vurdering
Gjeldende norsk rett på området: Forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjening av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) kap 20 omhandler Oppvarming og ventilasjon. Direktiv 2007/37/EF vil bli sendt på høring med forslag om at det blir implementert i dette kapittel. Direktiv 2006/40/EF er for tiden på høring med høringsfrist 15. september 2007, og er foreslått implementert i det samme kapitlet.

Implementeringen av direktivet antas ikke å medføre vesentlige økonomiske konsekvenser eller få store innvirkninger for forbruker eller offentlig administrasjon.

Direktivet er relevant og akseptabelt for Norge.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
21.06.2007
Gjennomføringsfrist i EU
12.07.2007
Anvendelsesdato i EU
05.01.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 16, 15.3.2012, p. 87-89
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.02.2008
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
27.02.2008
Anvendes fra i Norge
05.01.2008

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007L0037
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro