Typegodkjenning av motorkjøretøyer med hensyn til gjenbruk og gjenvinning

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2009/1/EF av 7. januar 2009 om endring, med sikte på tilpasning til den tekniske utvikling, av europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/64/EF om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til mulighet for ombruk, resirkulering og gjenvinning

Commission Directive 2009/1/EC of 7 January 2009 amending, for the purposes of its adaptation to technical progress, Directive 2005/64/EC of the European Parliament and of the Council on the type-approval of motor vehicles with regard to their reusability, recyclability and recoverability

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 4.11.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.11.2011)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2009/1/EF endrer særdirektiv 2005/64/EF. Bakgrunnen for endringen er ønsket om økt fokus på gjenbrukelighet, gjenvinnbarhet og nyttiggjøringsmuligheter av de materialer og komponenter som brukes til fremstilling av kjøretøy.

Direktivet endrer direktiv 2005/64/EF bilag IV (Innledende vurdering av fabrikanten), ved innsettelse av nytt punkt 4. Endringen innebærer at det mellom kjøretøyfabrikanten og dennes leverandører skal institueres prosedyrer og tilsynsordninger som sikrer at kravene til gjenbrukelighet, gjenvinnbarhet og nyttiggjøringsmuligheter etterleves. For å oppfylle ovennevnte forutsetninger, skal kjøretøyfabrikanten anvende ISO 9000/14000 eller annet standardisert kvalitetssikringsprogram.

Vurdering
Norge er positive til forslaget, ettersom dette vil bidra til å fremme og gjennomføre målsettingen om gjenbrukelighet, gjennvinnbarhet og nyttiggjøringsmuligheter for materialer og komponenter til bruk i kjøretøy. Forslaget antas således å ha en miljømessig effekt. De økonomiske konsekvenser gjenstår å utrede, men vil begrense seg til den tid og arbeid leverandøren må bruke for å instituere og gjennomføre adekvate prosedyrer og kontrollmekanismer.

De detaljerte endringsbestemmelsene vil stimulere til ytterligere fokus på gjenbruk i de innledende og fremskredne stadier av produksjonskjeden, og vil gi fabrikanten en plikt og rett til å sikre - og evt følge opp- manglende etterlevelse hos sine leverandører.

Direktivet anses å være akseptabelt og relevant etter EØS-avtalen.

Kjøretøyforskriften kapittel 50 må endres ved implementering av direktivet.

Status
Særdirektiv 2005/64/EF er implementert i § 50-1 i forskrift 4. oktober 1994 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften), gitt i medhold av vegtrafikklov 18. juni 1965. Endringsdirektiv 2009/1/EF bør implementeres her, men har ikke vært på høring.

Direktivet trer i kraft i EU den 4. februar 2010.

Direktiv 2009/1/EF ble innlemmet i EØS-avtalen i EØS-komitemøte av 21. oktober 2011, ved komitebeslutning 113/2011. Rettsakten er implementert i forskrift av 4.oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften), ved endringsforskrift av 1. november 2011.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
07.01.2009
Gjennomføringsfrist i EU
03.02.2010
Anvendelsesdato i EU
04.02.2010

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 8, 4.2.2016, p. 10-11
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
09.09.2011
Vedtatt i EØS-komiteen
21.10.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
01.11.2011
Anvendes fra i Norge
01.11.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009L0001
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro