Typegodkjenning av motorkjøretøy: endringsbestemmelser for hydrogen- og elektrisk drevne biler

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 630/2012 av 12. juli 2012 som endrer forordning (EF) nr. 692/2008 hva angår krav til typegodkjenning av motorvogner som bruker hydrogen eller blandinger av hydrogen og naturgass med hensyn til utslipp, og inkludering i informasjonsdokumentet for EF-typegodkjenning av spesifikk informasjon om kjøretøy utstyrt med elektrisk framdriftsmotor

Commission Regulation (EU) No 630/2012 of 12 July 2012 amending Regulation (EC) No 692/2008, as regards type-approval requirements for motor vehicles fuelled by hydrogen and mixtures of hydrogen and natural gas with respect to emissions, and the inclusion of specific information regarding vehicles fitted with an electric power train in the information document for the purpose of EC type-approval

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 16.5.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.6.2013)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning (EU) 630/2012 endrer kommisjonsforordning (EF) 692/2008 når det gjelder avgassutslippskrav for biler som går på hydrogen og blandinger av hydrogen og naturgass. Hovedhensikten med denne endringen er å klargjøre hvilke avgassrelaterte krav som gjelder ved godkjenning av biler som går på visse typer alternative drivstoff. Dette gjøres for å kunne typegodkjenne slike kjøretøy, samtidig som det sikres at de har lave avgassutslipp.Forordning (EF) 692/2008 implementerer Rådets og Parlamentets forordning (EF) 715/2007 om avgassutslipp fra lette biler (Euro 5 og 6). Dette regelverket har hittil ikke tatt høyde for biler med forbrenningsmotor som bruker hydrogen eller blandinger av hydrogen og naturgass som drivstoff. Slike biler kan være en miljøvennlig mellomløsning inntil elbiler og brenselcellebiler blir mer vanlig. Forordning (EU) 630/2012 innfører krav til avgassutslipp for slike biler, og sikrer samtidig at bilene kan EF-typegodkjennes etter EUs regelverk for typegodkjenning av kjøretøy.I tillegg oppdaterer forordning (EU) 630/2012 informasjonsdokumentet som skal fylles ut ved typegodkjenning. Det tas her inn en del nye opplysninger for biler som bruker alternative drivstoff. Videre oppdateres definisjonene i forordning (EF) 692/2008 for hybridelektrisk kjøretøy, elektrisk kjøretøy, kjøretøy som går på blandinger av hydrogen og naturgass og hydrogendrevne brenselcellekjøretøy.

Merknader

EU-hjemmel
Forordning (EU) nr. 630/2012 er en endringsforordning vedtatt av Kommisjonen med hjemmel i traktaten om den Europeiske Unions virkeområde (TEUV) artikkel 290.

Gjeldende rett
Forordningene 715/2007 og 692/2008 er implementert i forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil, vedlegg 1.

Norsk gjennomføring
Forordning 630/2012 vil bli implementert i forskriften om godkjenning av bil og tilhenger til bil, vedlegg 1.

Forordningen innebærer ikke administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere rettsaken i norsk regelverk. Den vurderes heller ikke å få økonomiske konsekvenser av betydning. Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten behandles i Spesialutvalget for handelsforenkling

Vurdering
Forordningen vurderes å være relevant og akseptabel for Norge.

Andre opplysninger
Norge har ikke deltatt i arbeidsgrupper ifm utarbeidelsen av forordningen. Imidlertid har Norge deltatt i EU's tekniske komité for kjøretøy, der forordningen har vært drøftet.

Status
Forordningen ble vedtatt 12. juli 2012, og trådte i kraft i EU 1. august 2012.

Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens vedtak av 3. mai 2012, beslutning nr. 59/2013. Forordningen ble implementert i forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil vedlegg 1, og trådte i kraft den 14. mai 2013.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
12.07.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 51, 17.8.2017, p. 222-234
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
18.02.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
03.05.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.05.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.05.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
14.05.2013
Anvendes fra i Norge
14.05.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0630
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro