Typegodkjenning av kjøretøyer med to eller tre hjul og firehjuls motorsykler: tilpasning av godkjenningsskjemaer til kravene i Euro 5- og Euro 5+

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/239 av 20. februar 2020 om endring av forordning (EU) nr. 901/2014 med hensyn til tilpasning av skjemaene for typegodkjenningsprosedyrene for kjøretøyer med to eller tre hjul og firehjuls motorsykler til kravene til miljøtrinnene Euro 6 og Euro 5+

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/239 of 20 February 2020 amending Implementing Regulation (EU) No 901/2014 with regard to the adaptation of the templates for type-approval procedures for two- or three-wheel vehicles and quadricycles to the environmental steps Euro 5 and Euro 5+ requirements

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.2.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I henhold til de krav, der blev indført ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/129 for så vidt angår anvendelsen af miljøklasse Euro 5 for køretøjer i klasse L, skal visse underklasser af køretøjer opfylde yderligere tekniske krav fra visse datoer. Andre underklasser er undtaget eller skal opfylde visse krav senere end oprindeligt fastsat i forordning (EU) nr. 168/2013.

(2) De modeller for administrativ typegodkendelse, der er fastsat i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 901/2014, bør tilpasses som følge af ændringerne i forordning (EU) 2019/129 for at lette typegodkendelsesprocessen og give de nationale myndigheder mulighed for at kontrollere overholdelsen af de krav til miljøklasse Euro 5 og Euro 5+, som gælder på en given dato.

(3) Gennemførelsesforordning (EU) nr. 901/2014 bør derfor ændres.

(4) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelsen fra Det Tekniske Udvalg for Motorkøretøjer —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
30.01.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
20.02.2020
Anvendelsesdato i EU
12.03.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet