Typegodkjenning av kjøretøy: tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 566/2011 av 8. juni 2011 som endrer europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007 og forordning (EF) nr. 692/2008 angående tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon

Commission Regulation (EU) No 566/2011 of 8 June 2011 amending Regulation (EC) No 715/2007 of the European Parliament and of the Council and Commission Regulation (EC) No 692/2008 as regards access to vehicle repair and maintenance information

Siste nytt

EØS-komitevedtak 30.04.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.10.2012)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning (EF) nr. 566/2011 utvider og spesifiserer europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007 og kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 om typegodkjenning av personbiler og lette nyttekjøretøy (varebiler) med hensyn til utslipp (Euro 5 og Euro 6), og tilgang på informasjon knyttet til reparasjon og vedlikehold av slike kjøretøy. Forordning 715/2007 ble vedtatt innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning 4/2008 av 1. februar 2008. Forordning 692/2008 ble vedtatt innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning 43/2009 av 24. april 2009. Forandringer i forordning 715/2007 medfører nå at reparasjons- og vedlikeholdsregister for personbiler og lette nyttekjøretøy blir tilgjengelig for uavhengige verksteder på samme måte som håndbøker tidligere har vært. Standardtid, alternativt den tid som kreves for å gjennomføre et spesifikt arbeid på verkstedene, skal også gjøres tilgjengelig. Uavhengige verksteder som er godkjente (jf. 2.2 Annex XIV EC nr 692/2008) skal ha adgang til reparasjons- og vedlikeholdsdatabaser hvis kjøretøyprodusenten tilbyr dette for autoriserte verksteder. Kjøretøyprodusentene skal nå også presentere transaksjonstjenester, som omprogrammering og teknisk assistanse, til uavhengige verksteder. Denne informasjonen kan gis mot en avgift som er begrenset over tid alternativt begrenset til en spesifikk henvendelse. Forordningen medfører også endring av typegodkjenningsreglene i forordning 692/2008. I tillegg til de allerede fastsatte reglene for typegodkjenning av kjøretøy når det gjelder avgassutslipp, skal nå kravene anses som oppfylt hvis kjøretøyet tilfredsstiller kravene i forordningens artikkel 13 om reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon, og kjøretøyet har blitt godkjent i henhold til relevante UN/ECE forordninger. Dette innebærer at dokumentasjon etter ECE-regulativene sidestilles med dokumentasjon etter forordningens vedlegg. Videre spesifiseres det at kjørelys skal være tent ved måling av avgasser og drivstoff-forbruk. Det gjøres også mindre justeringer i kravene til egendiagnostikk, samtidig som forordningen introduserer en målemetode for partikkelutslipp basert på antall partikler. Det etableres også et forum for kjøretøyinformasjon som undersøker informasjonsspredningens effekt på antall kjøretøytyveri, og som skal vurdere muligheten for å opprette en prosess hvor akkrediterte organisasjoner godkjenner og autoriserer uavhengige verksteder som ønsker innsyn i informasjon knyttet til kjøretøys sikkerhet mot tyveri.

Merknader
Forordningen er vedtatt under henvisning til europaparlamentets - og rådsforordning (EF) nr. 715/2007 og europaparlaments - og rådsforordning 2007/46/EF. Disse rettsaktene er begge vedtatt med hjemmel i EF-traktaten artikkel 95.Norge stiller seg positivt til forordningen da denne tilgjengeliggjør reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon for kjøretøy for uavhengige verksteder, slik at konkurransen på området styrkes. Videre minskes muligheten for manipulasjon eller feil i avgasskontrollsystemer. Ny partikkelmålemetode innebærer at krav til maksimalt antall partikler i avgassene introduseres i tillegg til kravet om maksimal vekt av partikler. Dette kan bidra til reduserte helseskader som følge av avgassutslipp fra biler. Implementeringen av forordningen antas ikke å få økonomiske konsekvenser for private eller for offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere rettsakten i gjeldende regelverk.Herunder vil forordningen implementeres i forskrift av 4. oktober 1994 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften).* Se oppdatert statusfelt.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er behandlet i Spesialutvalget for handelsforenkling, der Nærings- og handelsdepartementet, Arbeidsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, Forsvarsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Justisdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Kulturdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Olje- og energidepartementet, Samferdselsdepartementet og Utenriksdepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Norge har ikke vært representert i arbeidsgrupper ved utarbeidelse av forordningen.

Status
Forordningen ble vedtatt 8. juni 2011 og trådte i kraft i EU 19. juni 2011.

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens møte av 30. april 2012, beslutning nr. 81/2012. Kjøretøyforskriften ble sommeren 2012 avløst av ny forskrift av 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil. Forskriften trådte i kraft 15. september 2012. Rettsakten er implementert i ny forskrift.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
08.06.2011
Anvendelsesdato i EU
19.06.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 4, 19.1.2017, p. 502-525
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.02.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
03.01.2012
Anvendes fra i Norge
03.01.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R0566
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro