Trykkbeholderdirektivet 2009 (kodifisering)

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/105/EF av 16. september 2009 om enkle trykkbeholdere (kodifisering)

Directive 2009/105/EC of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 relating to simple pressure vessels(codified version)

Siste nytt

EØS-komitevedtak 2.12.2011

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.11.2011)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2009/105/EF (Enkle trykkbeholdere) er en kodifisering av direktiv 87/404/EØF, som er innlemmet i EØS-avtalen. Kodifiseringen medfører ingen realitetsendring. Direktiv 2009/105/EF opphever formelt direktiv 87/404/EØF. Enkle trykkbeholderne som reguleres av direktivet, benyttes i hovedsak av virksomheter og forbrukere som har behov for trykkluft, for eksempel til trykkluftdrevet verktøy eller trykkluftanlegg på bensinstasjoner. Direktivet skal sikre at enkle trykkbeholdere konstrueres, produseres og monteres slik at disse til enhver tid er i forsvarlig stand for derved å forebygge skade på liv, helse og materielle verdier.

Merknader
Direktivet om enkle trykkbeholdere er gjennomført i norsk rett ved forskrift 1994-07-07 nr. 735 om enkle trykkbeholdere. Kodifiseringen medfører ikke behov for endringer i norsk regelverk.

Sakkyndige instansers merknader
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har gjennomgått og vurdert direktivet og har ingen innvendinger til innholdet.

Vurdering
Direktivet anses som EØS-relevant og akseptabelt.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.04.2008
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
16.09.2009
Anvendelsesdato i EU
28.10.2009
Opphører å gjelde
20.04.2016
Erstattes av

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 12, 25.2.2016, p. 226-243
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
12.05.2011
Vedtatt i EØS-komiteen
02.12.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.12.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.12.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009L0105
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro