Trykkbeholderdirektivet 2004 (revisjon)

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/29/EU av 26. februar 2014 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om markedsføring av enkle trykkbeholdere

Directive 2014/29/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of simple pressure vessels

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 14.2.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 07.08.2014)

Sammendrag av innhold

Varepakken ble vedtatt i 2008 med virkning fra 2010 og inneholder to forordninger, forordning (EF) nr. 764/2008 og forordning (EF) nr. 765/2008, og en beslutning nr. 768/2008/EF som fastsetter retningslinjer for utarbeidelse av nytt eller revidert regelverk som harmoniserer vilkårene for å sette varer på markedet i EØS, jf. artikkel 2 første ledd. Formålet med beslutningen er å strømlinjeforme fremtidig harmonisert EØS-regelverk, slik at det blir lettere for virksomheter å forstå og forholde seg til. Sentrale begreper og prosedyrer skal defineres på samme måte i ulike direktiver og forordninger. Det samme gjelder plikter for importører og distributører. Formålet med sistnevnte er å klargjøre at aktører lenger nede i distribusjonskjeden også har visse forpliktelser til å sørge for at varene de distribuerer til markedet er i tråd med gjeldende regelverk.

Direktiv 2014/29/EU er en teknisk revisjon i tråd med den omforente ordlyden som er vedtatt i varepakkens beslutning nr. 768/2008/EF. Revisjonen skjer samlet i en pakke, ”Alignmentpakken”. Dette er beskrevet i tidligere EØS-notat utarbeidet av Nærings- og fiskeridepartementet.

Direktiv 2014/29/EU vil, fra 20. april 2016, erstatte direktiv 2009/105/EF om enkle trykkbeholdere.

Direktiv 2014/29/EU regulerer enkle trykkbeholdere, det vil si enhver sveiset beholder som utsettes for et indre overtrykk på over 0,05 MPa (0,5 bar), og som skal inneholde luft eller nitrogen og ikke skal utsettes for fyring. Direktivet innfører blant annet nye definisjoner, krav til sporbarhet, kriterier for utpeking av teknisk kontrollorgan og krav til samsvarvurdering.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten
Rettsakten er hjemlet i traktatens artikkel 114.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Direktiv 2014/29/EU antas å ikke ha administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning for markedsaktørene.

Rettslige konsekvenser
Direktiv 2009/105/EF er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett i forskrift 7. juli 1994 nr. 735 om enkle trykkbeholdere. Gjennomføring av direktiv 2014/29/EU vil kreve revisjon av forskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Direktivet er behandlet i Spesialutvalget for handelsforenkling.

Vurdering
Direktiv 2014/29/EU er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabelt.

Status
Direktiv 2014/29/EU ble vedtatt 26. februar 2014 og publisert i EU-tidende 29. mars 2014.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.11.2011
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
26.02.2014
Gjennomføringsfrist i EU
19.04.2016
Anvendelsesdato i EU
20.04.2016
Rettsakten erstatter
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
13.03.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
20.04.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.04.2016
Anvendes fra i Norge
20.04.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014L0029
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro