Trygdeordninger: bestemmelser vedrørende overgangsperioden for elektronisk datautveksling

Tittel

Den administrative kommisjon for koordinering av trygdeordninger - Beslutning nr. E5 av 16. mars 2017 om praktiske spørsmål for overgangsperioden for elektronisk datautveksling via midler som referert til i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 987/2009

Decision No E5 of 16 March 2017 concerning the practical arrangements for the transitional period for the data exchange via electronic means referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 987/2009

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.3.2020)

Sammendrag av innhold
Artikkel 95 i gjennomføringsforordningen (EF) nr. 987/2009 til forordning (EF) nr. 883/2004 fastsetter at etter en overgangsperiode skal all utveksling av opplysninger mellom medlemsstatene skje elektronisk, og dagens papirblanketter vil i stor grad bli borte. Bare såkalte portable papirblanketter som den enkelte trenger å ha med seg, vil fortsatt bli utstedt (herunder A1, tidligere E 101).

Den administrative kommisjon for koordinering av trygdeordninger (AC) har vedtatt at overgangsperioden er på 2 år. Perioden løper fra det tidspunkt da AC bekrefter at det sentrale EESSI-systemet er utviklet, testet og satt i produksjon, slik at medlemsstatene kan begynne sitt arbeid med integrasjon mot systemet. AC besluttet at EESSI var "fit for purpose" i juni 2017, og overgangsperioden på to år varer således til juni 2019.

Beslutning nr. E5 gjelder praktiske spørsmål for overgangsperioden for elektronisk datautveksling på trygdeområdet, jf. artikkel 4 i forordning 987/2009. Den ble vedtatt 16. mars 2017 og kom til anvendelse i EU fra 8. august 2017. Beslutningen erstatter beslutning nr. E1 av 12. juni 2009.

Beslutningen gir medlemslandene anledning til å ha en fleksibel tilnærming til implementeringen av EESSI. Det følger blant annet av beslutningen at institusjonene i overgangsperioden skal akseptere relevant informasjon fra en annen institusjon uavhengig av formatet det oversendes i. Dersom det oppstår tvil om informasjonen, skal mottakerinstitusjonen kontakte avsenderinstitusjonen slik at institusjonene kan finne en løsning i fellesskap. Videre skal e-blanketter og andre dokumenter samt det europeiske helsetrygdkortet (EHIC) være gyldige frem til utløpsdato eller til de blir erstattet, dette følger også av artikkel 5 i beslutning nr. H1.

Merknader
Beslutningen ble vedtatt av Den administrative kommisjon 16. mars 2017 med hjemmel i forordning (EF) 883/2004 artikkel 72 bokstav a om administrative spørsmål og tolkningsspørsmål. Beslutningen vil ikke kreve endringer i norsk rett. Teksten er i følge Kommisjonen relevant for EØS- og EU/Sveits-avtalene. Beslutninger fattet av Den administrative kommisjon er ikke-bindende rettsakter som "avtalepartene skal ta tilbørlig hensyn til", jf. vedlegg VI til EØS-avtalen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av relevante organer på departements- og direktoratsnivå uten at det har fremkommet merknader. Rettsakten er funnet EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er relevant og akseptabel for Norges vedkommende.

Status
EØS-komiteen vedtok innlemmelse av AC-beslutning nr. E5 ved sin beslutning 162/2019 av 14. juni 2019 som trådte i kraft 15. juni 2019. Beslutninger fattet av Den administrative kommisjon er ikke-bindende rettsakter som "avtalepartene skal ta tilbørlig hensyn til", jf. vedlegg VI til EØS-avtalen. Gjennomføring av disse rettsaktene skal ikke notifiseres til ESA.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.03.2017
Anvendelsesdato i EU
08.08.2017
Rettsakten erstatter

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
23.01.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
14.06.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.06.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.06.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017D0719(01)
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro