Trygdeforordningen: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1368/2014 av 17. desember 2014 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 987/2009 om regler for gjennomføring av forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering av trygdeordninger og kommisjonsforordning (EU) nr. 1372/2013 om endring av forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering av trygdeordninger og europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr. 987/2009 om regler for gjennomføring av forordning (EF) nr. 883/2004

Commission Regulation (EU) No 1368/2014 of 17 December 2014 amending Regulation (EC) No 987/2009 of the European Parliament and of the Council laying down the procedure for implementing Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems and Commission Regulation (EU) No 1372/2013 amending Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems and Regulation (EC) No 987/2009 of the European Parliament and of the Council laying down the procedure for implementing Regulation (EC) No 883/2004

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 27.8.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.8.2015)

Sammendrag av innhold
Etter artikkel 88 om oppdatering av vedlegg i Europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering av trygdeordninger skal vedleggene til denne forordningen tas opp til revisjon med jevne mellomrom. Etter Europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr. 987/2009 om regler for gjennomføring av forordning (EF) nr. 883/2004 artikkel 92 om endring av vedlegg kan vedlegg 1-5 til gjennomføringsforordningen og vedlegg VI-IX til grunnforordningen etter anmodning fra Den administrative kommisjon endres ved en kommisjonsforordning.

Etter anmodning fra flere aktuelle medlemsstater eller deres kompetente myndigheter vedtok Kommisjonen 17. desember 2014 forordning (EU) nr. 1368/2014 om endringer av vedlegg til forordning 987/2009 og av kommisjonsforordning 1372/2013.

Artikkel 1 gjelder endringer av forordning 987/2009. I vedlegg 1 (gjennomføringsbestemmelser til bilaterale avtaler som forblir i kraft og nye bilaterale gjennomføringsavtaler, herunder gjensidige (bi- og multilaterale) oppgjørsavtaler for utgifter til helsetjenester mv. mellom medlemsstater) strykes avsnittet "Danmark - Italia". I avsnittet "Frankrike-Luxembourg" erstattes punkt b med følgende tekst "Noteveksling av 17. juli og 20. september 1995 om vilkår for å avgjøre gjensidige krav etter artikkel 93, 95 og 96 i forordning (EØF) nr. 574/72 og noteveksling av 10. juli og 30. august 2013".

Artikkel 2 gjelder endringer i kommisjonsforordning 1372/2013. I henhold til artikkel 92 i forordning 987/2009 om endring av vedlegg kan vedlegg 1-5 til gjennomføringsforordningen og vedlegg VI-IX til grunnforordningen etter anmodning fra Den administrative kommisjon endres ved en kommisjonsforordning. I kommisjonsforordning 1372/2013 artikkel 1 nr. 2 ble vedlegg XI til forordning 883/2004 endret, noe som således var en feil. Endringsbestemmelsen er derfor slettet ved artikkel 2 i kommisjonsforordning 1368/2014 med virkning fra 1. januar 2014.

Etter artikkel 3 trer forordningen i kraft 20 dager etter publisering. Forordningen ble offentliggjort i OJ L 366 av 20. desember 2014 (dvs. ikrafttreden 9. januar 2015), og skal anvendes fra 1. januar 2015 med unntak av artikkel 2 som skal anvendes fra 1. januar 2014.

Merknader
Forordningen ble vedtatt 17. desember 2014 i medhold av forordning (EF) nr. 883/2004 og nr. 987/2009. Rettsakten vil ikke medføre behov for endringer i forhold til norsk rett.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av relevante organer på departements- og direktoratsnivå uten at det har fremkommet merknader. Rettsakten er funnet EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Gjeldende norsk rett på området
Trygdeområdet reguleres i Norge av en rekke lover hvorav den viktigste er lov av 28. februar 1997 om folketrygd.

Koordinering av trygdeytelser for personer som beveger seg over landegrensene er regulert i en rekke bi- og multilaterale avtaler, såkalte trygdavtaler, som Norge har inngått i henhold til folketrygdlovens § 1-3 mv. Det viktigste regelverket på dette området er nå EØS-avtalens bestemmelser. EØS-avtalens bestemmelser går ved motstrid foran bestemmelser i nasjonal lovgivning. Dette følger av EØS-loven av 27. november 1992 nr. 109 § 2.

Norske interesser
Rettsakten gjør endringer i vedlegg 1 til forordning 987/2009 om bilaterale avtaler og gjelder andre lands avtaler. Det dreier seg om justeringer av nasjonal teknisk og administrativ art som ikke er problematiske sett fra et norsk synspunkt. De vil ikke medføre behov for endringer i forhold til norsk rett.

Forhandlingssituasjonen
Rettsakten anses ikke som problematisk for norsk del. Rettsakten er EØS-relevant. Dette er også Kommisjonens mening, jf. merknaden i undertittelen ("Text with EEA relevance").

Administrative, økonomiske, budsjettmessige og rettslige konsekvenser
Rettsakten vil ikke få administrative, økonomiske, budsjettmessige eller rettslige konsekvenser for Norge.

Konklusjon
Rettsakten er akseptabel og EØS-relevant.

Status
EØS-komiteen vedtok innlemmelse av rettsakten i EØS-avtalen vedlegg VI ved dens beslutning nr. 101/2015 av 30. april 2015, som trådte i kraft 1. mai 2015.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
17.12.2014
Anvendelsesdato i EU
01.01.2014
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
13.03.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og sosialdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
16.07.2015
Anvendes fra i Norge
01.05.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R1368
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro