Trygdebestemmelser om proteser, større hjelpemidler eller andre større naturalytelser

Tittel

Den administrative kommisjon for koordinering av trygdeordningers beslutning nr. S8 av 15. juni 2011 om proteser, større hjelpemidler eller andre større naturalytelser i medhold av artikkel 33 i forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering av trygdeordninger

Decision No S8 of 15 June 2011 concerning the granting of prostheses, major appliances and other substantial benefits in kind provided for in Article 33 of Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems

Siste nytt

EØS-komitevedtak 30.04.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.10.2012)

Sammendrag av innhold
Artikkel 33 i forordning (EF) nr. 883/2004 omhandler tilfeller der en person har fått rett til en protese, et større hjelpemiddel eller andre større naturalytelser av en medlemsstats institusjon etter lovgivningen den anvender. Før denne institusjonen har gitt vedkommende ytelsene, har ikke vedkommende lenger trygdedekning etter lovgivningen i denne medlemsstaten, men i en annen medlemsstat. Artikkel 1 i beslutning nr. S8 angir kriterier for når slike større naturalytelser likevel skal gis av institusjonen i førstnevnte medlemsstat.

Vedlegget til beslutningen inneholder en ikke-uttømmende liste over naturalytelser som kommer inn under artikkel 33 dersom de nevnte kriterier er oppfylt.

Merknader
Beslutningen ble vedtatt av Den administrative kommisjon 15. juni 2011 med hjemmel i forordning (EF) nr. 883/2004 artikkel 72 (a) om tolkningsspørsmål. Den vil ikke kreve endringer i norsk rett.

Teksten er ifølge Kommisjonen relevant for EØS og EU/Sveits-avtalene.

Beslutning nr. 76/2011 om innlemmelse av forordning (EF) nr. 883/2004 m.fl. i EØS-avtalen ble vedtatt av EØS-komitéen 1. juli 2011 og trådte i kraft 1. juni 2012.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av relevante organer på departements- og direktoratsnivå uten at det har fremkommet merknader.

Vurdering
Rettsakten er relevant og akseptabel for Norges vedkommende.

Status
EØS-komitéen vedtok innlemmelse av rettsakten i EØS-avtalen ved beslutning nr. 93/2012 av 30. april 2012 om endring av vedlegg VI (Trygd) til EØS-avtalen. Denne fikk samme ikrafttredelsesdato som beslutning nr. 76/2011 av 1. juli 2011 (innlemmelse av ny hovedforordning 883/2004/EF), dvs. 1. juni 2012, jf. artikkel 3 i beslutning nr. 93/2012. Beslutninger fattet av Den administrative kommisjon er ikke-bindende rettsakter som "avtalepartene skal ta tilbørlig hensyn til", jf. vedlegg VI til EØS-avtalen. Gjennomføring av disse rettsaktene skal ikke notifiseres til ESA.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
15.06.2011
Anvendelsesdato i EU
06.09.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 4, 19.1.2017, p. 729-730
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.03.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og sosialdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
01.06.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011D0906(01)
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro