Tredjelandsutstederes bruk av visse regnskapsstandarder ved utarbeiding av konsernregnskaper

Tittel

Kommisjonsvedtak 2008/961/EF av 12. desember 2008 om tredjelandsutstederes bruk av visse tredjelands nasjonale regnskapsstandarder og internasjonale regnskapsstandarder ved utarbeiding av konsernregnskaper

Commission Decision 2008/961/EC of 12 December 2008 on the use by third countries’ issuers of securities of certain third country’s national accounting standards and International Financial Reporting Standards to prepare their consolidated financial statements

Siste nytt

EØS-komitevedtak notifisert av Island 2.9.2011: ikrafttredelse 1.11.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets bakgrunnsnotat, januar 2010)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsvedtaket gir adgang til å benytte nærmere bestemte regnskapsspråk ved utarbeidelse av årsregnskaper og delårsregnskaper.

Kommisjonsvedtaket fastslår ekvivalens for alminnelig anerkjente regnskapsprinsipper i Japan og USA. Videre tillates IFRS (internasjonale regnskapsstandarder) dersom notene til de reviderte regnskapene inneholder en uttrykkelig og uforbeholden erklæring om at de oppfyller de internasjonale regnskapsstandardene i overensstemmelse med IAS 1.

For regnskapsår som begynner før 1. januar 2012 tillates alminnelig anerkjente regnskapsprinsipper i Canada, Kina og India.

Foretakene skal anvende endringene i standardene for regnskapsår som begynner 1. januar 2009 eller senere.

Merknader
Vedtaket er innarbeidet i verdipapirforskriften § 5-11 første og annet ledd, som fastsatt av Finansdepartementet 13. mars 2009.

Sakkyndige instansers merknader
Finansdepartementet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
12.12.2008
Anvendelsesdato i EU
01.01.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 10, 12.2.2015, p. 331-333
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
29.01.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008D0961
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro