Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/404 av 24. mars 2021 om fastsettelse av listene over tredjestater, territorier eller soner av disse fra hvilke det er tillatt å innføre dyr, avlsprodukter og animalske produkter til Unionen i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/404 of 24 March 2021 laying down the lists of third countries, territories or zones thereof from which the entry into the Union of animals, germinal products and products of animal origin is permitted in accordance with Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 28.4.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.4.2021)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) 2016/429, dyrehelseforordningen omfatter både landdyr og akvatiske dyr. Forordningens del V gir bestemmelser om dyrehelsekrav ved import av levende dyr, avlsmateriale og animalske produkter (heretter forsendelser) fra tredjeland. I utfyllende forordning (EU) 2020/692 gis det detaljerte bestemmelser om dyrehelsekrav ved import av slike forsendelser fra tredjeland.

I dyrehelseregelverket er ett av basiskravene at forsendelser skal komme fra et listeført tredjeland, territorium, sone eller segment. Denne rettsakten fastsetter listen over tredjeland, territorier, soner eller segmenter det tillates å importere forsendelser til EØS-området fra (heretter tredjelandslisten). Således samles tredjelandslisten for import fra tredjeland av landdyr, akvatiske dyr, avlsmateriale fra landdyr og animalske produkter i en rettsakt.

I de gjeldende tredjelandslistene avspeiles både dyrehelse- og folkehelsekrav ved import. Den nye rettsakten baserer tredjelandslistene kun på dyrehelsekrav, mens tredjelandslistene med folkehelsekrav gis i en egen rettsakt, forordning (EU) 2021/405.

Dersom dyrehelsekravene til import av visse forsendelser kun tilfredsstilles i begrensede soner eller segmenter av et tredjeland, vil dette avspeiles i tredjelandslisten. I tillegg oppgis det i tredjelandlisten dersom spesielle dyrehelsevilkår eller garantier gjelder for visse forsendelser fra bestemte tredjeland, territorier, soner eller segmenter. Tredjelandslisten oppgir også dersom forsendelsen kun kan gå i transitt gjennom EØS-området, og om det er spesifikke vilkår ved tilbakeførsel av forsendelser eksportert fra et EØS-land til et tredjeland.

Dyrehelsekravene i dyrehelseforordningens del V med utfyllende regelverk viderefører i stor grad gjeldende bestemmelser om import fra tredjeland. Det vises til EØS-notat for forordning (EU) 2016/429 og forordning (EU) 2020/692 for nærmere detaljer.

Hvilke land som føres opp på tredjelandslisten videreføres i all hovedsak.

Merknader

Rettslige konsekvenser
I gjeldende EØS-regelverk finnes det tredjelandslister i en rekke rettsakter som oppheves av denne rettsakten eller forordning (EU) 2020/692: 

• Beslutning 2007/777/EF
• Forordning (EF) nr. 798/2008
• Forordning (EF) nr. 119/2009
• Forordning (EU) nr. 206/2010
• Forordning (EF) nr. 139/2013
• Forordning (EU) nr. 2016/759
• Beslutning 2006/168/EF
• Beslutning 2008/636/EF
• Forordning (EF) nr. 1251/2008
• Beslutning 2010/427/EU
• Beslutning 2011/630/EU
• Beslutning 2012/137/EU
• Forordning (EU) 2018/659
• Forordning (EU) 2018/659
• Beslutning (EU) 2019/294

Disse rettsaktene er gjennomført i en rekke forskrifter som oppheves helt eller delvis når dyrehelseforordningen med utfyllende regelverk trer i kraft i Norge.

Den nye rettsakten vil gjennomføres i den nye forskriften som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om import av visse levende dyr, avlsmateriale og animalske produkter fra tredjestater (dyreimportforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Tall fra TRACES viser at det i 2018 og 2019 ble importert henholdsvis ca. 285 og ca. 215 levende dyr fra tredjestater, hvorav hovedvekten er hest og akvariefisk. Tilsvarende tall for innførsel fra EØS er ca. 4074 for 2018 og ca. 4455 for 2019, også her med hovedvekt på nevnte arter.

Når det gjelder produkter fra dyr, ble det i 2018 og 2019 importert henholdsvis ca. 3297 og ca. 3313 forsendelser fra tredjestater. Tilsvarende tall for innførsel fra EØS er ikke tilgjengelige da dette ikke meldes i TRACES. 

Dette viser at importen fra tredjestater er ubetydelig i forhold til innførselen fra EØS-land. Det viser også at mengden import fra tredjestater har holdt seg relativt stabil i 2018 og 2019. På bakgrunn av disse tallene, videreføring av tredjelandslisten og gjeldende bestemmelser om import vurderer Mattilsynet at rettsakten ikke vil gi noen vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. De fleste importkravene og tredjelandslisten fra tidligere regelverk videreføres.

Videre vurderer vi det som positivt at tredjelandslister for alle typer forsendelser samles i en rettsakt og at folkehelsekravene skilles ut i en egen rettsakt.

På bakgrunn av EØS-avtalen er Norge som EFTA-stat ikke ført opp på tredjelandslistene.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
24.03.2021
Anvendelsesdato i EU
21.04.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.04.2022
Anvendes fra i Norge
28.04.2022