Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/139 av 18. januar 2023 om endring av vedlegg V og XIV til gjennomføringsforordning (EU) 2021/404 med hensyn til oppføring av Canada, Storbritannia og USA på tredjelandslisten hvorfra forsendelser av fjørfe, avlsmateriale fra fjørfe og ferskt kjøtt fra fjørfe og fuglevilt tillates importert til Unionen

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/139 of 18 January 2023 amending Annexes V and XIV to Implementing Regulation (EU) 2021/404 as regards the entries for Canada, the United Kingdom and the United States in the lists of third countries authorised for the entry into the Union of consignments of poultry, germinal products of poultry and fresh meat of poultry and game birds

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 9.3.2023

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.3.2023)

Sammendrag av innhold

Dyrehelseforordningen (EU) 2016/429 gir blant annet bestemmelser om dyrehelsekrav ved import av dyr, avlsmateriale og animalske produkter (forsendelser) fra tredjeland til EØS. Utfyllende bestemmelser om dyrehelsekrav ved import av slike forsendelser er gitt i forordning (EU) 2020/692. Ett av kravene er at forsendelsen må komme fra et listeført tredjeland, gitt i forordning (EU) 2021/404.

Myndighetene i Canada har varslet Kommisjonen om 9 nye utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i provinsene British Columbia (7), Quebec (1) og Ontario (1) i perioden 29. november til 29. desember 2022.

Myndighetene i Storbritannia har varslet Kommisjonen om 11 nye utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i fylkene Cumbria (1), Norfolk (3), North Yorkshire (1), Suffolk (1) og Yorkshire (1) i England, og i de kommunale områdene  Angus (1), Fife (1), Moray (1) og Perth and Kinross (1) i Skottland i perioden 14. desember 2022 til 10. januar 2023.

Myndighetene i USA har varslet Kommisjonen om 17 nye utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i statene California (1), Colorado (2), Indiana (1), Minnesota (2), Missouri (1), Nebraska (1), South Dakota (3), Tennessee (4) og Washington (2) i perioden 8. desember til 22. desember 2022.

Myndighetene i Canada, Storbritannia og USA har iverksatt bekjempelsestiltak og opprettet restriksjonssoner rundt utbruddene. Informasjonen er evaluert av Kommisjonen og funnet tilfredsstillende. På bakgrunn av dette endres oppføringene av disse landene i vedlegg V og XIV som angår fjørfe, avlsmateriale fra fjørfe og ferskt kjøtt fra fjørfe og fuglevilt. Endringene forbyr import av nevnte forsendelser fra de berørte områdene.

Myndighetene i Canada har informert Kommisjonen om at 13 tidligere varslede utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i provinsene Alberta (4), British Columbia (1), Manitoba (1), Ontario (6) og Saskatchewan (1), bekreftet i perioden 10. april til 6. oktober 2022 nå er bekjempet. 

Myndighetene i Storbritannia har informert Kommisjonen om at 5 tidligere varslede utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i fylkene Devon (4) og Pembrokeshire (1) i England, som ble bekreftet i perioden 6. august gil 9. september 2022, nå er bekjempet.

På bakgrunn av dette endres oppføringene av Canada og Storbritannia i vedlegg V og XIV som angår fjørfe, avlsmateriale fra fjørfe og ferskt kjøtt fra fjørfe og fuglevilt. Endringen medfører at det igjen åpnes for import fra de berørte områdene.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil gjennomføres i dyreimportforskriften og krever en endring av denne.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet vurderer at endringene ikke vil ha økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Rettsakten vurders som EØS-relevant og akseptabel.

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
03.12.2022
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
18.01.2023
Anvendelsesdato i EU
09.02.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
20.01.2023
Anvendes fra i Norge
21.01.2023