Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia og USA

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/416 av 11. mars 2022 om endring av vedlegg V og XIV i gjennomføringsforordning (EU) 2021/404 med hensyn til oppføring av Storbritannia og USA på tredjelandslisten hvorfra forsendelser av fjørfe, avlsmateriale fra fjørfe og ferskt kjøtt fra fjørfe og fuglevilt tillates importert til Unionen

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/416 of 11 March 2022 amending Annexes V and XIV to Implementing Regulation (EU) 2021/404 as regards the entries for the United Kingdom and the United States in the lists of third countries authorised for the entry into the Union of consignments of poultry, germinal products of poultry and fresh meat of poultry and game birds

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 31.3.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.3.2022)

Sammendrag av innhold
Dyrehelseforordningen (EU) 2016/429 gir blant annet bestemmelser om dyrehelsekrav ved import av dyr, avlsmateriale og animalske produkter (forsendelser) fra tredjeland til EØS. Utfyllende bestemmelser om dyrehelsekrav ved import av slike forsendelser er gitt i forordning (EU) 2020/692. Ett av kravene er at forsendelsen må komme fra et listeført tredjeland, gitt i forordning (EU) 2021/404.

Myndighetene i Storbritannia har:

• den 23. februar 2022 varslet Kommisjonen om et utbrudd med høypatogen fugleinfluensa i en fjørfebesetning i Blaydon, Gateshead, Tyne og Wear i England.

• den 25. februar 2022 varslet Kommisjonen om et utbrudd med høypatogen fugleinfluensa i en fjørfebesetning i Ledbury, North Herefordshire, Herefordshire i England.

• den 26. februar 2022 varslet Kommisjonen om et utbrudd med høypatogen fugleinfluensa i en fjørfebesetning i Elmswell, Mid Suffolk, Suffolk i England.

Myndighetene i USA har:

• den 2. mars 2022 varslet Kommisjonen om et utbrudd med høypatogen fugleinfluensa i en fjørfebesetning i Dubois county, state of Indiana.

• den 4. mars 2022 varslet Kommisjonen om et utbrudd med høypatogen fugleinfluensa i en fjørfebesetninger i Stoddard county, state of Missouri, United States og Cecil county, state of Maryland.

• den 5. mars 2022 varslet Kommisjonen om et utbrudd med høypatogen fugleinfluensa i en fjørfebesetning i Charles Mix county, State of South Dakota.

• den 6. mars 2022 varslet Kommisjonen om et utbrudd med høypatogen fugleinfluensa i en fjørfebesetning i Buena Vista county, State of Iowa.

Myndighetene i Storbritannia og USA har iverksatt bekjempelsestiltak og opprettet restriksjonssoner rundt utbruddene. Informasjonen er evaluert av Kommisjonen og funnet tilfredsstillende. På bakgrunn av dette endres oppføringene av Storbritannia og USA i vedlegg V og XIV som angår fjørfe, avlsmateriale fra fjørfe og ferskt kjøtt fra fjørfe og fuglevilt. Endringene forbyr import av nevnte forsendelser fra berørt områdene.

Myndighetene i Storbritannia har informert Kommisjonen om at følgende utbrudd med høypatogen fugleinfluensa nå er bekjempet:

• Utbrudd i fjørfebesetning i nærheten av Pokesdown, Bournemouth i England, varslet den 19. november 2021.

• Utbrudd i fjørfebesetning i nærheten av Wells-next-the-sea, North Norfolk, Norfolk i England, varslet den 22. november 2021.

• Utbrudd i fjørfebesetning i nærheten av Gaerwen, Isle of Anglesey i Wales, varslet den 26. november 2021.

Kommisjonen har evaluert informasjonen og funnet den tilfredsstillende. På bakgrunn av dette endres oppføringene av Storbritannia i vedlegg V og XIV som angår fjørfe, avlsmateriale fra fjørfe og ferskt kjøtt fra fjørfe og fuglevilt. Endringen medfører at det igjen åpnes for import fra de berørte områdene.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil gjennomføres i dyreimportforskriften og krever en endring av denne. Denne forskriften er per dags dato ikke fastsatt.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet vurderer at endringene ikke vil ha økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering
Rettsakten vurders som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.03.2022
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
11.03.2022
Anvendelsesdato i EU
15.03.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet