Transitt av elektrisk kraft gjennom hovednett: ajourføring av liste

Tittel

Kommisjonsdirektiv 98/75/EF av 1. oktober 1998 om ajourføring av listen over foretak som omfattes av direktiv 90/547/EØF om transitt av elektrisk kraft gjennom hovednett

Commission Directive 98/75/EC of 1 October 1998 updating the list of entities covered by Directive 90/547/EEC on the transit of electricity through transmission grids

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 25.6.2002 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsffirektivet, norsk utgave)

- Listen over høyspenningsnett og de foretak i medlemsstatene som er ansvarlige for dem som omfattes av direktiv 90/547/EØF, er oppført i vedlegget til nevnte direktiv.

- Listen skal ajourføres av Kommisjonen etter samråd med de berørte medlemsstater når det er nødvendig i forbindelse med målene for direktiv 90/547/EØF, og særlig under hensyn til dets artikkel 2 nr. 1 bokstav a).

- Fusjoner av foretak og/eller opprettelse av uavhengige nettselskaper i Danmark, Tyskland, Portugal og Finland samt anmodningen om oppføring av et andre høyspenningsnett i Luxembourg krever ajourføring av listen.

- Etter samråd med de berørte medlemsstater

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
01.10.1998
Gjennomføringsfrist i EU
27.02.1999
Anvendelsesdato i EU
27.02.1999
Opphører å gjelde
30.06.2004

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
25.06.2002
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.06.2002
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.06.2002

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 31998L0075
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro