Transeuropeisk infrastruktur på energiområdet

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om retningslinjer om retningslinjer for den transeuropeiske insfrastruktur og om oppheving av forordning (EU) nr. 347/2013

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on guidelines for trans-European energy infrastructure and repealing Regulation (EU) No 347/2013

Siste nytt

Dansk departementsnotat offentliggjort 1.2.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Olje- og energidepartementets høringsbrev av 25.1.2021)

Høring av forslag til ny forordning om retningslinjer for transeuropeisk infrastruktur

Det vises til Europakommisjonens forslag til forordning om retningslinjer for transeuropeisk infrastruktur 2020/0360 (COD) av 15. desember 2020. Det nye forslaget vil oppheve forordning 347/2013/EU (også omtalt som TEN-E-forordningen), som ikke er innlemmet i EØS-avtalen.

Forslaget vil nå bli drøftet i Rådet og Europaparlamentet frem mot et endelig vedtak, og det kan skje justeringer i det materielle innholdet i løpet av denne prosessen.

Når Europakommisjonen har foreslått nytt regelverk som kan ha vesentlig betydning for Norge, skal det ansvarlige forvaltningsorganet etter utredningsinstruksen pkt. 3-3 sørge for å gjøre forslaget offentlig tilgjengelig uten ugrunnet opphold. Olje- og energidepartementet sender derfor med dette forordningsforslaget på høring. Forslaget til forordning foreligger ikke på norsk, og sendes derfor ut i engelsk versjon. Det bes om høringsinstansenes syn med henblikk på videre behandling.

Kommisjonens forslag til ny TEN-E-forordning er et av lovgivningsinitiativene under "Europas grønne giv" COM (2019) 640, som ble lagt frem i desember 2019. Formålet med den reviderte TEN-E-forordningen er å etablere et rammeverk for utviklingen av prioriterte transeuropeiske energiinfrastrukturkorridorer og -områder, som bidrar til oppnåelse av EUs klima- og energimål for 2030 og målet om klimanøytralitet for 2050.

Det vises ellers til omtale av regelverksforslaget på Europakommisjonens hjemmesider: Revised rules for cross-border energy infrastructure (europa.eu)

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
15.12.2020
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet