Trafikktelematikk for persontrafikk i det europeiske jernbanesystem

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 454/2011 av 5. mai 2011 om den tekniske spesifikasjon for samtrafikkevnen for delsystemet trafikktelematikk for persontrafikken i det transeuropeiske jernbanesystem

Commission Regulation (EU) No 454/2011 of 5 May 2011 on the technical specification for interoperability relating to the subsystem ‘telematics applications for passenger services’ of the trans-European rail system

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 12.10.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.10.2012)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning EF nr 454/2011 om tekniske spesifikasjoner for interoperabilitet (TSI) vedr. delsystemet telematikkapplikasjoner for passasjertransport i det transeuropeiske jernbanesystemet, ble vedtatt 5. mai 2011 og publisert i Official journal 12. mai 2011. Forordningen er hjemlet i direktiv 2008/57 som er implementert gjennom forskrift 16. juni 2010 nr. 820 om samtrafikkevnen (interoperabilitet) i jernbanesystemet (samtrafikkforskriften).

Forordningen gjelder telematikkapplikasjoner for billettsalg og informasjon til passasjerene i det transeuropeiske jernbanesystemet. Målet er å styrke kon­kur­ranseevnen til grense­over­skrid­ende jernbanetrafikk og lage klare regler for aktørene (jernbaneforetak, passasjerer, infrastrukturforvaltere m.fl.). Forordningen består av en fortale, 8 artikler og selve TSIen i vedlegg I, åpne punkter i vedlegg II, en liste over tekniske dokumenter i vedlegg III, og en liste over tariffer for internasjonalt og fremmedlands (billett-)salg i vedlegg IV.

Art. 1 viser til at TSIen framkommer av vedlegget til forordningen, at TSIen gjelder delsystemet telematikkapplikasjoner for passasjertrafikk slik det framkommer av samtrafikkdirektivet (2008/57/EC), og at anvendelsen av TSIen på trafikk til/fra tredjeland avhenger av tilgjengelighet på informasjon fra operatørene og evt. bilaterale avtaler.

Art. 2 legger opp til at TSIen skal implementeres i tre faser: I fase 1 skal det etableres en detaljert spesifikasjon og planer for strategi og styring av det overordnede systemet, i fase 2 skal det utvikles et system for datautveksling, og i fase 3 gjelder utrullingen av systemet for datautveksling.

Art. 3 legger til ERA å publisere og oppdatere de tekniske dokumentene som framgår av vedlegg III. ERA skal også implementere et system for styring av endringene i/utviklingen av de tekniske dokumentene, jf TSIens pkt 7.5.2. Vider får ERA ansvaret for å oppdatere og publisere «referansefiler» som er spesifisert i TSIens pkt. 4.2.19. ERA skal rapportere om utviklingen til kommisjonen, og kommisjonen skal holde medlemslandene orientert ved RISC-komiteen iht samtrafikkdirektivet. ERA skal innen 31. mars 2012 gi anbefalinger til kommisjonen vedr. de åpne punktene som er gitt i vedlegg II til forordningen.

Art. 4 pålegger jernbaneforetak, infrastrukturforvaltere, stasjonsforvaltere, billettselgere og ERA å «støtte» arbeidet med fase 1 i implementeringen av TSIen, jf. art. 2 og TSIens pkt. 7.2. «Støtten» omfatter funksjonell og teknisk informasjon (om eksisterende systemer o.l.) og ekspertise.

Art. 5 pålegger de representative europeiske jernbaneorganisasjonene sammen med en representant for billettselgere og en representant for «europeiske passasjerer» å gjennomføre fase 1 i implementeringen av TSIen, jf. art. 2 og kap 7 i TSIen. Fase 1 skal overleveres til kommisjonen senest 1 år etter publiseringen av forordningen.

Art. 6 pålegger medlemslandene å informere jernbaneforetakene, infrastrukturforvalter, stasjonsforvaltere og billettselgere om forordningen.

Art. 7 legger opp til at forordningen skal oppdateres med resultatene fra fase 1 av implementeringen av TSIen, Jf. pkt. 7.2. i TSIen.

Art. 8 slår fast at forordningen trer i kraft ved publiseringen i OJ. Forordningen er bindene i sin helhet og direkte «anvendbar» i alle medlemslandene.

Nærmere om TSIen

TSIen gjelder hele det transeuropeiske jernbanenettet slik det er definert i sam­trafikk­direktivet, både høyhastighet og konvensjonell jernbane. TSIen er utar­beidet på bakgrunn av artikkel 10 nr. 3 i forordning 2007/1371 om passa­sjerers rettigheter og forpliktelser. TSIen skal gjøre det mulig å gi opplysninger og utstede billetter i samsvar med forordning 2007/1371. Forordning 2007/1371 er implementert i norsk rett ved forskrift 3. september 2010 nr. 1241 om jernbanepassasjerers rettigheter og forpliktelser (jernbanepassasjerrettighetsforskriften).

Fase 1 skal gjennomføres av de «representative organene» for jernbane­sek­toren i Europa. Jernbaneforetak som driver persontransport skal informere ERA:

• om sine kontakt­opp­lysni­n­ger (forordningen vedlegg 1 punkt 4.2.3.1),
• om sine transportvilkår (forordningen vedlegg 1 punkt 4.2.4.1),
• om tilgjengeligheten i tog for personer med redusert mobilitet (forordningen vedlegg 1 punkt 4.2.6.1), og
• om vilkår for transport av sykler, (forordningen vedlegg 1 punkt 4.2.7.1).

Når fase 1 er avsluttet skal forordningen oppdateres med resultatene fra fase 1, og den oppdaterte forordningen vil bli grunnlag for oppstart av fase 2. I fase 2 skal det utvikles et datautvekslingssystem og i fase 3 skal datautvekslingssystemet tas i bruk.

Merknader
Forordninger er ikke sendt på høring da de materielle kravene for aktørene følger av for­ord­ning 2007/1371 som allerede er implementert gjennom norsk rett, og fase 1 i implemen­ter­in­gen vil har begrensede direkte virkninger for aktørene, da denne fasen i første rekke gjelder spesifikasjon av systemet og planer for den videre utviklingen. Fase 1 i implementeringen vil ha begrensede økonomiske og administrative virkinger. Disse er i hovedsak knyttet til selve implementeringen av forordningen i norsk rett, samt informasjonsutveksling mellom aktørene/de representative europeiske organisasjonene og ERA.

Det framkommer av fortalen at forordningen (TSIen) må revideres/oppdateres med konklusjonene av fase 1 og før oppstart av de påfølgende fasene 2 og 3, jf. også TSIens pkt 7.2 om gjennomføringen av fase 1, og 7.3 og 7.4 om at fase 2 og 3 følger etter endringen av forordningen iht. konklusjonene av fase 1. Gjennom­føring av fase 2 og 3 av forordningen vil kunne få mer vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser, men det er for tidlig å ta stilling til dette nå.

Vurdering
Det er ikke avdekket særlige behov for tilpasningstekst for Norge. Forordningen vil ha begrensede økonomiske og administrative konsekvenser.

Forordningen er EØS-relevant og akseptabel for Norge.

Kommisjonsforordningen ble gjennomført i norsk rett 1. oktober 2012 ved forskrift om gjennomføring av forordning om telematikkapplikasjoner for passasjertransport i det europeiske jernbanesystemet (TAP-forskriften).

Status
Kommisjonsforordningen ble vedtatt 5. mai 2011, publisert i Official journal 12. mai 2011 og trådte i kraft i EU-landene dagen etter publisering.

Kommisjonsforordningen ble gjennomført i norsk rett 1. oktober 2012 i forskrift nr. 954 om gjennomføring av forordning om telematikkapplikasjoner for passasjertransport i det europeiske jernbanesystemet (TAP-forskriften).

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
05.05.2011
Anvendelsesdato i EU
13.05.2011
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 26, 27.4.2017, p. 511-567
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.05.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
28.09.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
29.09.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
29.09.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
01.10.2012
Anvendes fra i Norge
01.10.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R0454
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro