Trafikktelematikk for persontrafikk i det europeiske jernbanesystem: gjennomføringsbestemmelser om endringskontroll

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/775 av 16. mai 2019 om endring av forordning (EU) nr. 454/2011 med hensyn til endringskontroll

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/775 of 16 May 2019 amending Regulation (EU) No 454/2011 as regards Change Control Management

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 24.9.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.12.2019)

Sammendrag av innhold
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/775 av 16. mai 2019 om endring avforordning (EU) nr. 454/2011 hva gjelder endringskontroll (forordningen) gjør endringer i vedleggene til forordning (EU) nr. 454/2011 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet «telematikkprogrammer for persontransport» (TSI TAP). Forordningen angir en metode for styring av endringer i spesifikasjonene for delsystemet. Dette skal sikre en grundig analyse av kostnader og nytte ved endringer, og at endringer gjennomføres på en kontrollert måte. Disse prosessene skal styres av EUs jernbanebyrå (ERA), i samråd med representative organer fra medlemsstatene, jernbanebransjen, billettutstedere og de reisende. Hvis man kommer til at det er behov for endringer i TSI TAP, skal disse legges frem for EU-kommisjonen og behandles i RISC-komiteen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningens vedlegg II medfører endringer i teksten i punkt 7.5 i TSI TAP. Forordningens vedlegg III medfører endringer i lista over tekniske dokumenter som spesifiserer delsystemer nærmere. Dette medfører behov for å endre forskrift 10. januar 2012 nr. 954 om gjennomføring av forordning om telematikkapplikasjoner for passasjertransport i det transeuropeiske jernbanesystemet (TAP-forskriften) ved å legge inn en henvisning til den nye forordningen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen har minimale økonomiske og administrative konsekvenser. Metoden for styring av endringer legger opp til en mer kostnadseffektiv gjennomføring av fremtidige endringer i spesifikasjonene for delsystemet, og at man hensyntar brukernes behov. Dette bør kunne forventes å gi positive virkninger for brukerne av delsystemet.

Sakkyndige instansers merknader
Statens jernbanetilsyn er positive til endringene.

Vurdering
Forordningen innfører en metode for bedre styring med endringer i de tekniske spesifikasjonene for delsystemet telematikkaplikkasjoner for passasjertransport. Dette skal gi mer brukerorientering og bedre kost/nyttevurderinger av fremtidige endringer i delsystemet. Dette er egnet til å gi positive virkninger for muligheten til å utvikle gode billetteringsløsninger for reisende i det europeiske jernbaneområdet.

Forordningen er EØS-relevant og akseptabel for Norge.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 16. mai 2019, og trådte i kraft 16. juni 2019.

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for transport der berørte departementer er representert 6. desember 2019. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.05.2019
Anvendelsesdato i EU
16.06.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
04.03.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
24.09.2021
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Liechtenstein (av direktiv 2012/34/EU)

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
09.09.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R0775
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro