Toppnivådomenet .eu: utfyllende bestemmelser om utpeking av registreringsautoritet

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1083 av 14. mai 2020 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/517 gjennom fastsettelse av kriterier for egnethet og utvelgelse, og for fremgangsmåten for utpeking av registreringsautoriteten for toppnivådomenet .eu

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1083 of 14 May 2020 supplementing Regulation (EU) 2019/517 of the European Parliament and of the Council by establishing the eligibility and selection criteria and the procedure for the designation of the Registry of the .eu top-level domain name

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.7.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Formålet med denne forordning er at fastsætte kriterierne for kvalificering og udvælgelse og proceduren for udpegelse af den topdomæneadministrator, der får overdraget ansvaret for at organisere, administrere og forvalte topdomænet .eu.

(2) Topdomæneadministratoren bør udvælges på grundlag af en åben, gennemsigtig og ikkediskriminerende udvælgelsesprocedure, der sikrer en fair og konkurrencepræget udvælgelsesproces. Med henblik herpå og for at opnå det størst mulige antal egnede ansøgere bør indkaldelsen af interessetilkendegivelser offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

(3) Kommissionen bør organisere udvælgelsesproceduren i to faser for at sikre, at processen er gennemsigtig, og at ressourcerne bruges effektivt.

(4) I procedurens første fase bør Kommissionens kontrollere, om ansøgerne er kvalificerede, for at sikre, at de lever op til de minimumskarakteristika, topdomæneadministratoren skal besidde i henhold til forordning (EU) 2019/517.

(5) I procedurens anden fase bør Kommissionen etablere en rangordning af de kvalificerede ansøgere på baggrund af kriterier, der sikrer, at organisationen, administrationen og forvaltningen af topdomænet .eu opfylder målsætningerne om at understøtte det digitale indre marked, opbygge en EU-onlineidentitet og tilskynde til grænseoverskridende onlineaktiviteter. For at sikre, at disse mål bliver nået, bør Kommissionen i udvælgelsesproceduren sørge for en passende vægtning af tjenestekvalitet, de afsatte menneskelige og tekniske ressourcer og ansøgernes finansieringsevne.

(6) For at sikre hensigtsmæssigt og rettidigt tilsyn med topdomæneadministratorens kernefunktioner, bør den infrastruktur, der er nødvendig for at udføre disse funktioner, befinde sig inden for Unionen. Infrastrukturen bør bl.a. omfatte de nødvendige software- og hardwarefaciliteter samt andre faciliteter, der er nødvendige for administration, funktion og forvaltning af topdomænet .eu, som f.eks. databasen med registreringsdata for topdomænet, databasen for akkrediterede registratorer for topdomænet, den primære autoritative server for topdomænet, datadeponering hos tredjemand af topdomænets zonefil og oplysninger om domænenavnsregistreringer, det offentlige søgetjenestesystem og webstedet med ajourført information om registreringspolitikken for topdomænet.

(7) For at sikre et passende forvaltningsniveau for topdomænet .eu bør der i den indkaldelse af interessetilkendegivelser, som Kommissionen offentliggør, på grundlag af udvælgelseskriterierne fastsættes et mindstekrav, som ansøgerne skal opfylde for at kunne blive udpeget som topdomæneadministrator.

(8) Kommissionen bør for at sikre gennemsigtighed i proceduren begrunde sine afgørelser, som bør videreformidles til ansøgerne.

(9) Den ansøger, der opnår den højeste evalueringsscore, bør udpeges som topdomæneadministrator. Hvis der ikke indgås nogen aftale med den udpegede topdomæneadministrator, bør Kommissionen kunne udpege den næste kandidat på ranglisten som topdomæneadministrator.

(10) For at sikre en fair og konkurrencepræget procedure for udvælgelse af topdomæneadministratoren, som senest skal være afsluttet den 12. oktober 2021 med underskrivelse af en kontrakt, bør denne forordning træde i kraft på dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.05.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
14.05.2020
Anvendelsesdato i EU
25.07.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kommunal- og moderniseringsdepartementet