Toppnivådomenet .eu: gjennomføringsbestemmelser om domeneadministratorens kontrakt med Kommisjonen

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/857 av 17. juni 2020 om fastsettelse av prinsippene som skal legges til grunn for kontrakten mellom Europakommisjonen og toppnivådomeneadministratoren for toppnivådomenet .eu i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/517

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/857 of 17 June 2020 laying down the principles to be included in the contract between the European Commission and the .eu top-level domain Registry in accordance with Regulation (EU) 2019/517 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.6.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Formålet med denne forordning er at fastlægge de principper, der skal indgå i kontrakten mellem Kommissionen og topdomæneadministratoren om sidstnævntes organisation, administration og forvaltning af topdomænet .eu.

(2) Topdomæneadministratoren bør forvalte topdomænet .eu på en måde, der styrker Unionens identitet og fremmer Unionens værdier online samt fremmer brugen af topdomænenavnet .eu.

(3) Med henblik på at øge adgangen til og brugen af topdomænet .eu for så vidt angår alle, der er berettiget til at registrere et .eu-topdomæne, jf. forordning (EU) 2019/517, bør topdomæneadministratoren på Kommissionens anmodning tilbyde registratortjenester til visse udpegede underforsynede geografiske områder i Unionen eller til visse kategorier af brugere, som Kommissionen har udpeget.

(4) Med henblik på at opfylde de forpligtelser, der er fastsat ved forordning (EU) 2019/517, er det afgørende, at topdomæneadministratoren i samarbejde med Kommissionen og under hensyntagen til udtalelser fra Den Rådgivende Multistakeholdergruppe for .eu, der er oprettet ved forordning (EU) 2019/517, sikrer god forvaltning af topdomænet .eu, når Kommissionen anmoder herom.

(5) Med henblik på at sikre konkurrenceevnen og udbrede brugen af topdomænet .eu bør topdomæneadministratoren stræbe efter at oparbejde operationel ekspertise og sikre tjenester af høj kvalitet til konkurrencedygtige priser. Topdomæneadministratoren bør sikre tillid, sikkerhed og forbrugerbeskyttelse ved at udbrede de nyeste og mest avancerede metoder og teknologier og samarbejde med de kompetente myndigheder.

(6) Topdomæneadministratoren administrerer sit budget i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning, dvs. i overensstemmelse med principperne om sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Et eventuelt overskud ved regnskabsårets udgang efter dækning af omkostninger og investeringer bør overføres til Unionens budget.

(7) Topdomæneadministratoren bør sikre sig mod afbrydelser af driften og sikre, at topdomænet .eu fungerer, som det skal. Med henblik herpå bør topdomæneadministratoren have en plan for genopretning af driften, der ajourføres regelmæssigt.

(8) Topdomæneadministratoren bør fremme Unionens mål inden for internetforvaltning, jf. Rådets konklusioner af 27. november 2014 om internetforvaltning og Kommissionens meddelelse »Internetpolitik og -forvaltning — EU's rolle i udformningen af fremtidens internetforvaltning«. På Kommissionens anmodning bør topdomæneadministratoren kunne hensætte en del af regnskabsårets overskud til finansiering af mål inden for internetforvaltning.

(9) Med henblik på at øge offentlighedens tillid til onlinemiljøet og beskytte legitime rettigheder som fastsat i EU-retten bør topdomæneadministratoren træffe alle nødvendige foranstaltninger til at forebygge og bekæmpe registreringer, der foretages med spekulation i og misbrug af registreringer for øje. Topdomæneadministratoren bør i den forbindelse samarbejde med Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) og andre EU-agenturer.

(10) Med henblik på at øge slutbrugernes tillid til topdomænet .eu og sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau bør topdomæneadministratoren i forbindelse med leveringen af deres tjenester træffe foranstaltninger til at sikre systemernes cybersikkerhed.

(11) Topdomæneadministratoren bør have enkle og effektive procedurer til at løse kontraktlige tvister vedrørende .eu-domænenavne.

(12) Med henblik på at sikre domænesystemets sikkerhed, stabilitet og modstandsdygtighed er det afgørende at have databaser med nøjagtige oplysninger om domænenavne og registreringer og at give lovlig adgang til disse oplysninger i overensstemmelse med Unionens databeskyttelsesregler. Topdomæneadministratoren bør i den forbindelse indsamle WHOIS-data for .eu-topdomænet og garantere disse datas integritet og tilgængelighed samt give lovlig adgang til dem på passende vis og i overensstemmelse med Unionens databeskyttelsesregler. Topdomæneadministratoren bør desuden træffe passende foranstaltninger til at forebygge og rette ukorrekte registreringsoplysninger.

(13) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Kommunikationsudvalget (Cocom), der er nedsat ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/1972 —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.06.2020
Anvendelsesdato i EU
08.07.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kommunal- og moderniseringsdepartementet