Tobakksdirektivet: utfyllende bestemmelser om sporbarhetssystemer for tobakksvarer

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/573 av 15. desember 2017 om nøkkelelementer i avtaler om lagring av data som inngår i sporbarhetssystemer for tobakksvarer

Commission Delegated Regulation (EU) 2018/573 of 15 December 2017 on key elements of data storage contracts to be concluded as part of a traceability system for tobacco products

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 18.11.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.12.2030)

Sammendrag av innhold
Tobakksdirektivet art. 15 fastsetter at det skal etableres et system for sporing av tobakksvarer. Som en del av sporingssystemet plikter produsenter, importører og eksportører å inngå avtale med uavhengig tredjepart om datalagring av informasjon som skal knyttes til identifikasjonsmerket, jf. art. 15(8). Forordning (EU) 2018/573 oppstiller regler om hvilke nøkkelelementer som skal inngå i slike avtaler om datalagring.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører behov for forskriftsendring.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten medfører økonomiske konsekvenser for industrien, jf. også Prop. 75 L (2017-2018) og ny § 16e om datalagring hos uavhengig tredjepart i tobakksskadeloven (ikke trådt i kraft).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsaktene behandles i EØS-spesialutvalget for helse.

Vurdering
Rettsakten anses som akseptabel og EØS-relevant.

Status
Forskrifter har vært på høring. Avventer ikrafttredelse til inlemmelse i EØS-avtalen

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
15.12.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
15.12.2017
Anvendelsesdato i EU
06.05.2018
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
18.11.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Høring
Høring publisert
11.05.2020
Høringsfrist
10.08.2020