Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om smakstilsetninger

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/779 av 18. mai 2016 om felles regler for prosedyren for fastsettelse av om et tobakksprodukt har karakteristisk smak

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/779 of 18 May 2016 laying down uniform rules as regards the procedures for determining whether a tobacco product has a characterising flavour

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 6.11.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.11.2020)

Sammendrag av innhold
I henhold til tobakksdirektiv 2014/40/EU artikkel 7 nr. 1 skal medlemslandene forby tobakksvarer med karakteristisk smak. Det vil si produkter med en klar merkbar lukt eller smak av av annet enn tobakk, for eksempel frukt, mentol eller vanilje. Tilsetningsstoffer som har avgjørende betydning for fremstillingsprosessen, f.eks. sukker som forsvinner under bearbeidingsprosessen skal ikke forbys, med mindre disse stoffene resulterer i et produkt med en kjennetegnende aroma eller øker varens avhengighetsskapende egenskaper, toksisitet eller CMR-egenskaper. Forbudet gjelder inntil videre kun for sigaretter og rulletobakk, jf. direktivet artikkel 7 nr. 12.

Kommisjonsforordning 2016/779/EU fastsetter felles prosedyrer for å avgjøre om et produkt har karakteristisk smak. Reglene for dette er relativt kompliserte. Kompetansen til å avgjøre spørsmålet ligger i utgangspunktet hos medlemslandene, men også EU-kommisjonen kan på anmodning fra et medlemsland eller på eget initativ avgjøre om en tobakksvare er omfattet av forbudet. Slike vedtak gjøres i gjennomføringsrettsakter fattet av EU-kommisjonen, og vil da gjelde for hele EØS-området.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføringen av kommisjonsforordningen i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vil medføre økonomiske og administrative konsekvenser for Helsedirektoratet som vil ha ansvaret for å følge opp forbudet mot karakteristisk smak.

Sakkyndige instansers merknader
Saken behandles i EØS-spesialutvalget for helse.

Vurdering
Rettsakten anses som akseptabel og EØS-relevant.

Status
Gjennomføring av rettsakten avventer innlemmelse i EØS-avtalen av moderdirektivet 2014/40/EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.04.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
18.05.2016
Anvendelsesdato i EU
09.06.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
06.11.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet