Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om sikkerhetsmerker på tobakksvarer

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/576 av 15. desember 2017 om tekniske standarder for sikkerhetsmerker som påføres på tobakksvarer

Commission Implementing Decision (EU) 2018/576 of 15 December 2017 on technical standards for security features applied to tobacco products

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 4.2.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.1.2022)

Sammendrag av innhold
Tobakksdirektivet art. 16 inneholder krav om at alle enkeltpakninger med tobakksvarer som bringes i omsetning, påføres et sikkerhetsmerke, jf. Prop. 75 L (2017-2018). Sikkerhetsmerket skal være sikret mot manipulasjon og bestå av synlige og usynlige elementer. Merket skal trykkes eller festes på en slik måte at det ikke kan fjernes eller slettes og ikke skjules eller brytes på noen måte, herunder av avgiftsmerker eller prismerker eller andre elementer. Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/576 inneholder de tekniske standardene for dette.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører behov for forskriftsendringer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vil få økonomiske konsekvenser for tobakksindustrien. Helsedirektoratets kostnader vil dekkes inn ved en sektoravgift.

Vurdering
Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Tilpasningene gjelder overgangsordninger

Status
Rettsakten vil innlemmes i EØS-avtalen i EØS-komiteens møte 4. februar 2022, og trer i kraft når grunndirektiv 2014/40/EU trer i kraft i Norge.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
30.11.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
15.12.2017
Anvendelsesdato i EU
06.05.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
18.11.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
04.02.2022
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge og Island (av direktiv 2014/40/EU)

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Annen informasjon

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018D0576
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro