Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om sikkerhetselementer på tobakkprodukter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/576 av 15. desember 2017 om tekniske standarder for sikkerhetselementer på tobakksprodukter

Commission Implementing Decision (EU) 2018/576 of 15 December 2017 on technical standards for security features applied to tobacco products

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 18.11.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.12.2018)

Sammendrag av innhold
Tobakksdirektivet art. 16 inneholder krav om at tobakksvarer som plasseres på markedet skal ha sikkerhetsmerke. Sikkerhetsmerket skal være sikret mot manipulasjon og bestå av synlige og usynlige elementer. Merket skal trykkes på pakken eller påføres på en slik måte at det ikke kan fjernes, slettes, skjules eller brytes. Kommisjonens gjennomføringsbeslutning EU 2018/576 inneholder de tekniske standardene for dette.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører behov for forskriftsendringer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vil få økonomiske konsekvenser for næringen. Industrien skal utvikle sikkerhetsmerke etter krav fastsatt av nasjonale myndigheter. Industrien skal dekke utgiftene til utvikling og drift av systemet for sporing og sikkerhetsmerke gjennom en årlig avgift, jf. Prop. 75 L (2017-2018) og vedtatte bestemmelser i tobakksskadeloven om sporing og sikkerhetsmerke.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsaktene behandles i EØS-spesialutvalget for helse.

Vurdering
Rettsakten anses som akseptabel og EØS-relevant.

Status
Rettsakten er til vurdering i EFTA/EØS-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
30.11.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
15.12.2017
Anvendelsesdato i EU
06.05.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
18.11.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Høring
Høring publisert
11.05.2020
Høringsfrist
10.08.2020