Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om registrering av elektroniske sigaretter og gjenfyllingsbeholdere

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/2183 av 24. november 2015 om fastsettelse av et felles format for melding om elektroniske sigaretter og gjenoppfyllingsbeholdere

Commission Implementing Decision (EU) 2015/2183 of 24 November 2015 establishing a common format for the notification of electronic cigarettes and refill containers

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 4.2.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.1.2022)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2014/40/EU om tobakksvarer og relaterte produkter inneholder en ny regulering av e-sigaretter som harmoniserer reguleringen av disse produktene i EU. Alle e-sigaretter og gjenoppfyllingsbeholdere skal registreres hos kompetent myndighet før de kan bringes i omsetning på det nasjonale markedet. Søknad om dette skal sendes inn minst seks måneder før det er planlagt at produktet skal bringes i omsetning på det norske markedet. Artikkel 20 i direktivet inneholder krav til dokumentasjonen som skal følge søknaden om registrering. Gjennom Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/2183 etableres et felles format for innholdet i registreringen, det vil si hvilke opplysninger som skal registreres når det søkes om registrering.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføringsbeslutningen medfører behov for endringer i forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Direktivet åpner for at det kan tas gebyr for registreringen av e-sigaretter og gjenoppfyllingsbeholdere.

Vurdering
Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten vil innlemmes i EØS-avtalen i EØS-komiteens møte 4. februar 2022, og trer i kraft når grunndirektiv 2014/40/EU trer i kraft i Norge.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.09.2015
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
24.11.2015
Anvendelsesdato i EU
17.12.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.06.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
04.02.2022
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge og Island (av direktiv 2014/40/EU)

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015D2183
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro