Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om registrering av elektroniske sigaretter og gjenfyllingsbeholdere

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/2183 av 24. november 2015 om etableringen av felles format for registrering av e-sigaretter og gjenoppfyllingsbeholdere

Commission Implementing Decision (EU) 2015/2183 of 24 November 2015 establishing a common format for the notification of electronic cigarettes and refill containers

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.6.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.11.2020)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2014/40/EF om tobakksprodukter inneholder en ny regulering av e-sigaretter som harmoniserer reguleringen av disse produktene i EU. Alle e-sigaretter og gjenoppfyllingsbeholdere skal registreres hos kompetent myndighet før de kan plasseres på det nasjonale markedet. Søknad om dette skal sendes inn minst seks måneder før produktet planlegges plassert på markedet. Art. 20 i direktivet inneholder krav til dokumentasjonen som skal følge søknaden om registrering. Gjennom rettsakt 2015/2183 etableres et felles format for innholdet i registreringen, det vil si hvilke opplysninger som skal registreres når det søkes om registrering.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Vedtaket medfører behov for endringer i forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Direktivet åpner for at det kan tas gebyr for registreringen av e-sigaretter og gjenoppfyllingsbeholdere.

Vurdering
Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Gjennomføring av rettsakten avventer innlemmelse i EØS-avtalen av moderdirektivet 2014/40/EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.09.2015
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
24.11.2015
Anvendelsesdato i EU
17.12.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.06.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet