Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om ID-utsteder for sporbarhet av tobakksprodukter

Tittel

Kommisjonsbeslutning (EU) 2019/691 av 2. mai 2019 om tillatelse til at økonomiske operatører benytter en annen ID-utsteder i samsvar med artikkel 4 nr. 5 i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/574

Commission Decision (EU) 2019/691 of 2 May 2019 authorising, in accordance with Article 4(5) of Commission Implementing Regulation (EU) 2018/574, economic operators to use the services of another ID issuer

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 6.7.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.12.2020)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2014/40/EU (tobakksdirektivet) fastsetter blant annet et juridisk rammeverk for å etablere et felles sporbarhetssystem for tobakksprodukter i EU, dette som ledd i EUs oppfølging av WHOs rammekonvensjon om tobakkskontroll..

I henhold til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/574A art. 3 skal hvert medlemsland utpeke en ID-utsteder. Etter art. 5. punkt 5 kan Kommisjonen i fravær av en kompetent ID-utsteder gi økonomiske aktører tillatelse til å benytte en annen ID-usteder. Kommisjonenes beslutning (EU) 2019/691 av 2. mai 2019 fastslår at Kommisjonen gir økonomiske aktører tillatelse til å benytte en annen ID-utsteder som er utpekt i overenstemmelse med gjennomføringsforordning (EU) 2018/574 art. 3. Avgjørelsen anvendes til og med 31. desember 2019.

Merknader'

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører behov for forskriftsendringer.

+Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten medfører ikke økonomiske konsekvenser da den gir næringen rett til å bruke en alternativ ID-utsteder i mangel av kompetent ID-utsteder.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsaktene behandles i EØS-spesialutvalget for helse.

Vurdering
Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel.

Status
Forskrifter har vært på høring. Avventer ikraftredelse til innlemming i EØS avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
02.05.2019
Anvendelsesdato i EU
03.05.2019
Opphører å gjelde
31.12.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet