Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om helseadvarsler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1842 av 9. oktober 2015 om tekniske spesifikasjoner for oppstilling, utforming og form for de kombinerte helseadvarslene for røyketobakksvarer

Commission Implementing Decision (EU) 2015/1842 of 9 October 2015 on the technical specifications for the layout, design and shape of the combined health warnings for tobacco products for smoking

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 29.4.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.1.2022)

Sammendrag av innhold
Tobakksdirektivet fastsetter nye regler om helseadvarsler med bilder og tekst for røyketobakksvarer. Artikkel 10 nr. 4 gir EU-kommisjonen hjemmel til å fastsette tekniske spesifikasjoner for disse advarslenes utforming og størrelse.

Direktivets artikkel 10 nr. 1 krever at alle pakninger for røyketobakk skal ha kombinerte helseadvarsler (kombinasjon av bilde og tekst). Disse skal blant annet:

- Inneholde en tekstadvarsel fra direktivets vedlegg 1 og et tilhørende fargebilde fra delegert kommisjonsdirektiv 2014/109/EU.

- Inneholde opplysninger om hjelp til røykeslutt, som telefonnummer, nettadresse osv.

- Dekke 65 % av for- og baksiden, noe som er en økning fra dagens 30 % og 40 % på henholdsvis for- og baksiden.

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1842 gir detaljerte bestemmelser om de tekniske spesifikasjonene for oppstilling, utforming og form for de kombinerte helseadvarslene for røyketobakksvarer tilpasset de ulike pakningstypene, herunder plassering, størrelse, format, farge og skriftstørrelse for å sikre at hvert enkelt element er fullt synlig.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører behov for endringer i forskrift om innhold i og merking og utforming av tobakksvarer mv.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Ingen av betydning.

Vurdering
Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten vil innlemmes i EØS-avtalen i EØS-komiteens møte 4. februar 2022, og trer i kraft når grunndirektiv 2014/40/EU trer i kraft i Norge.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.06.2015
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
09.10.2015
Anvendelsesdato i EU
03.11.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 84, 13.12.2018, p. 426-431
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.03.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
29.04.2016
EØS- komitebeslutning

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015D1842
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro