Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om gjenoppfyllingsmekanismen til elektroniske sigaretter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/586 av 14. april 2016 om tekniske standarder for gjenoppfyllingsmekanismen til elektroniske sigaretter

Commission Implementing Decision (EU) 2016/586 of 14 April 2016 on technical standards for the refill mechanism of electronic cigarettes

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.6.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.11.2020)

Sammendrag av innhold
Tobakksdirektivet art. 20 regulerer e-sigaretter, og art. 20 nr. bokstav g fastslår det at disse produktene skal ha en gjenoppfyllingsmekanisme som beskytter mot lekkasje. Kommisjonsbeslutning 2016/586/EU inneholder de tekniske standardene for dette.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører behov for forskriftsendring.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten medfører økonomiske konsekvenser for produsenter av e-sigaretter, men det er ikke slik produksjon i Norge da salg av e-sigaretter per i dag er forbudt.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsaktene behandles i EØS-spesialutvalget for helse.

Vurdering
Rettsakten anses som akseptabel og EØS-relevant.

Status
Gjennomføring av rettsakten avventer innlemmelse i EØS-avtalen av moderdirektivet 2014/40/EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.03.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
14.04.2016
Gjennomføringsfrist i EU
06.05.2016
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.06.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet