Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om billedadvarsler til bruk på tobakksprodukter

Tittel

Delegert kommisjonsdirektiv 2014/109/EU av 10. oktober 2014 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/40/EU som etablerer et bibliotek for bildeadvarsler som skal påføres tobakksprodukter

Commission Delegated Directive 2014/109/EU of 10 October 2014 amending Annex II to Directive 2014/40/EU of the European Parliament and of the Council by establishing the library of picture warnings to be used on tobacco products

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 4.2.2016

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.05.2015)

Sammendrag av innhold
Direktivet fastsetter et nytt sett med bilder til helseadvarslene på tobakkspakkene. Bildeadvarsler blir nå obligatoriske, jf. det nye tobakksproduktdirketivet 2014/40/EU.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Norge har allerede innført bildeadvarsler i hht til det forrige tobakksproduktdirektivets valgfrie ordning. De nye bildene vil inntas som nytt Vedlegg 1 til forskrift 6. februar 2003 nr. 141 om innhold i og merking av tobakksprodukter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Ingen av betydning.

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
10.10.2014
Gjennomføringsfrist i EU
20.05.2016
Anvendelsesdato i EU
20.05.2016
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
04.02.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Høring publisert
17.03.2015
Høringsfrist
09.06.2015